Izazov majčinstva: Deset tematskih kateheza

obitelj_admin

Pri priređivanju kateheza poštivan je pristup katehetsko slavlje (Celebratio catehetica) u župnoj katehezi (HBK – NKU, 2000.), tako da je u svakoj sadržan:

  • Molitveno-slavljenički aspekt s različitim obrascima uvodne molitve na koju se naslanja motivacija
  • Poučni dio u obliku razrade teme u četirima sastavnicama
  • Katehetske zadaće koje su raspoređene na raspravu i poticaje
  • Završni dio u kojem su ponuđeni različiti obrasci završne molitve.

Kateheze su tematski sukladne onima iz katehetskog materijala »Izazov očinstva«. Predviđeno trajanje kateheze je od 60 minuta za one jednostavnije, do 90 minuta za one složenije. Zasebne Upute za voditelje sadrže opća katehetsko-didaktička načela, odnosno načela pristupa katehezi i konkretne upute uz pojedine kateheze.

POPIS KATEHEZA (za preuzimanje):
PRVA KATEHEZA * Bog – izvor majčinstva
DRUGA KATEHEZA * Brak – oslonac majčinstva
TREĆA KATEHEZA * Savez žene i života – preduvjet majčinstva
ČETVRTA KATEHEZA * Djeca – majčinstvo u svagdašnjici
PETA KATEHEZA * Ranjeno majčinstvo
ŠESTA KATEHEZA * Duhovno majčinstvo
SEDMA KATEHEZA * Majka u Crkvi
OSMA KATEHEZA * Majka u društvu
DEVETA KATEHEZA * Majčinstvo Blažene Djevice Marije
DESETA KATEHEZA * Svetost – cilj majčinstva