Strukture

obitelj_amp_2359ycaf

(Direktorij, 72.-73.)

Veoma je široko apostolsko polje rada s obiteljima. Buduæi da je to izuzetno važno podruèje djelovanja naše Crkve, potrebno je ustrojiti odreðena tijela na razini pojedinih biskupija, pastoralnih regija, dekanata, i pojedinih župa. Da bi se toliko važno i toliko široko polje djelovanja bolje ustrojilo i koordiniralo potrebne su ove strukture.

Strukture na razini Biskupske konferencije

Osim Vijeæa za obitelj HBK-e neka se osnuje i Nacionalni ured za brak i obitelj. Njegov je zadatak: pratiti braène i obiteljske prilike na nacionalnoj razini, uspostavljati veze s odgovarajuæim uredima na biskupijskoj razini, predlagati studijske skupove, pastoralne programe kao i potrebne materijale.

Strukture na razini biskupije

Biskupijski odbor za pastoral braka i obitelji – Svaka biskupiji treba u okviru Biskupijskog pastoralnog vijeæa ustanoviti Biskupijski odbor za pastoral braka i obitelji. On odreðuje strategiju i prioritete pastorala braka i obitelji u biskupiji. Ovaj odbor bi takoðer trebao biti stjecištem informacija i ideja za razlièite udruge i pokrete koji djeluju u pastoralu braka i obitelji.

Biskupijski ured za pastoral braka i obitelji – Prioritete i strategiju pastorala braka i obitelji koji budu proizlazili iz reèenog odbora treba provoditi u djelo Biskupijski ured za pastoral braka i obitelji. Ovaj ured treba sustavno prouèavati pitanja vezana uz pastoral obitelji i izdavati radne materijale s razlièitih podruèja obiteljskog pastorala te tako davati uvijek nove poticaje za obiteljski pastoral na razini biskupije kao i na razini pastoralnih regija, dekanata i župa. Struèni suradnici trebaju biti: sveæenici, braèni parovi, redovnici i redovnice, struènjaci u teološkim i humanistièkim znanostima koji se posebno bave obiteljima, predstavnici katolièkih društava, skupina i pokreta koji djeluju u pastoralu obitelji.

Taj Ured na poseban naèin promièe naviještanje ‘Božje namisli o braka i obitelji’, promovira i koordinira teèajeva priprave za brak, formira djelatnike obiteljskog pastorala, potièe studij moralnih, socijalnih i religioznih problema vezanih uz brak i obitelj, promièe župne i nadžupne, dekanatske i regionalne strukture za pastoral braka i obitelji, daje ponude za udaljenije obitelji i za one u specifiènim i teškim situacijama, podupire razlièite oblike služenja obitelji, kao npr. obiteljska savjetovališta i savjetovališta za prirodno planiranje zaèeæa, gajenje osjetljivosti za razlièita pitanja vezana uz zaštitu života neroðenih, te, konaèno, potièe suradnju s društvenim i kulturalnim strukturama na dobro obitelji.

Strukture na razini dekanata ili pastoralnih regija

U svakoj pastoralnoj regiji odnosno dekanatu takoðer mmora postojati tijelo za obiteljski pastoral koje æe – u suradnji s Biskupijskim uredom za pastoral braka i obitelji – na svome podruèju djelovati s istom svrhom. Neka tom tijelu na èelu budu sveæenik ili stalni ðakon i jedan braèni par.

Strukture na razini župe

U okviru župnog pastoralnog vijeæa treba dosljedno postojati odbor za brak i obitelj koji vodi jedan braèni par sa svojim suradnicima. Oni æe s jedne strane provoditi naputke Biskupijskog ureda za pastoral braka i obitelji, ali æe u isto vrijeme otkrivati potrebe i zahtjeve pastoralnog djelovanja u vlastitoj župi.

Crkvena braèno-obiteljska savjetovališta (usp. Direktorij, 73.)

Obiteljska su savjetovališta izuzetno važna i njihovo je djelovanje dalekosežno i veoma osjetljivo. Mjerodavna crkvena vlast svakako treba na dvojak naèin bdjeti nad katolièkim savjetovalištima. Prvo, uz pomoæ struènjaka nastoji da u savjetovalištu djeluju struène i uravnotežene osobe koje – na razini u kojoj savjetovalište dopušta – pomažu obiteljima ili pojedinim njezinim èlanovima. Drugo, mjerodavna crkvena vlast bdije da katolièka savjetovališta budu u skladu s crkvenim naukom.

Katolièko savjetovalište može se uspostaviti samo odobrenjem ovlaštenoga biskupijskog ordinarijata. Ono treba biti sastavljeno od osoba kompetentnih na struènoj i ljudskoj razini. Pobliže odredbe o osnivanju i naèinu djelovanja katolièkih obiteljskih savjetovališta donose se posebnim pravilnikom koji æe odobriti crkvena vlast.

Crkvena braèno-obiteljska savjetovališta u Republici Hrvatskoj  (popis i pdf sažetak djelovanja)