Poreèko-Pulska

Poreèko-pulska biskupija njeguje obiteljski pastoral veæ od ranih sedamdesetih godina pod brigom referenta za pastoral obitelji. Danas, u biskupiji postoje sljedeæe strukture:

URED ZA OBITELJ - ustanovljen je u ljeto 2005. godine i nalazi se u Novigradu na adresi Park novigradske biskupije 4, 52466 Novigrad. Ured prati i koordinira obiteljska dogaðanja u biskupiji, a radi dva puta tjedno. Detaljnije informacije mogu se dobiti na kontakt telefone: (052) 757 261 ili 098 9632 097.

Predstojnik Ureda je, od biskupa imenovani sveæenik, vlè. Milivoj Koren. Uz njega pri Uredu djeluje tajnica - ekonomistica gða. Danijela Salamon te psihologinja kao struèna suradnica.

VIJEÆE ZA OBITELJ I DUHOVNOST LAIKA - ima sedam èlanova: dva braèna para, sveæenik, redovnik te socijalni radnik. Vijeæe raspravlja obiteljsku problematiku, odreðuje strategiju i predlaže Uredu konkretne aktivnosti. Podržava centre priprave za brak te promièemo okupljanje u obiteljske zajednice.

OBITELJSKA UDRUGA «CENTAR NAZARET» -registrirana je kao udruga graðana, a predstavlja je upravni odbor odnosno predsjednik. Udruga djeluje na podruèju biskupije i aktivno suraðuje s Uredom za obitelj.