Jasnoæa naèela

 

Da bi pastoralna zauzetost Crkve za obitelji u poteškoæama bila uspješna, njezini pastoralni djelatnici trebaju poštovati jasna crkvena naèela o jednosti i nerazrješivosti ženidbe, jer je ta zakonitost upisana u ljudsku narav (usp. Post 2,24; Mt 19,3-9), te proizlazi iz krsnog i ženidbenog ucjepljenja u otajstvo jedinstva Krista i njegove Crkve (usp. Ef 5,25-33). Iz toga kao slijedeæe temeljno naèelo kršæanske ženidbe proizlazi braèna vjernost.