Ljubav je u istini

 

Crkva, dakle, vjerna Kristu, uvijek nastoji s ljubavlju prihvatiti svakog čovjeka tražeći i spašavajući izgubljeno (usp. Lk 19,10). Upravo zato Crkva želi naviještati izvornu istinu, jer samo istina oslobađa (usp. Iv 8,32). Kloneći se lažne ljubavi i permisivizma, u težnji za spasenjem i slobodom u Kristu, Crkva sa svom odlučnošću naviješta istinu i onda kad je ona zahtjevna. Ta istina obvezuje Crkvu i s obzirom na Krista i s obzirom na čovjeka. Iz svega toga proizlazi obveza prihvaćanja čovjeka na putu prema istini, uvažavajući njegovu nedovršenost, objektivne uvjetovanosti i ograničenja, zakonitost rasta kroz postupnost, te milost Božju koja ga vodi prema punini u Kristu od 'početka', po otajstvu stvaranja na sliku Božju (usp. Post 1,26-27).