Ljubav je u istini

 

Crkva, dakle, vjerna Kristu, uvijek nastoji s ljubavlju prihvatiti svakog èovjeka tražeæi i spašavajuæi izgubljeno (usp. Lk 19,10). Upravo zato Crkva želi naviještati izvornu istinu, jer samo istina oslobaða (usp. Iv 8,32). Kloneæi se lažne ljubavi i permisivizma, u težnji za spasenjem i slobodom u Kristu, Crkva sa svom odluènošæu naviješta istinu i onda kad je ona zahtjevna. Ta istina obvezuje Crkvu i s obzirom na Krista i s obzirom na èovjeka. Iz svega toga proizlazi obveza prihvaæanja èovjeka na putu prema istini, uvažavajuæi njegovu nedovršenost, objektivne uvjetovanosti i ogranièenja, zakonitost rasta kroz postupnost, te milost Božju koja ga vodi prema punini u Kristu od 'poèetka', po otajstvu stvaranja na sliku Božju (usp. Post 1,26-27).