Starosni brak

 (usp. Direktorij, 54.)

 

Supruzi starije dobi su u Crkvi i u društvu izvrsni svjedoci braène vjernosti i plodnosti braène ljubavi. Stoga su oni dragocjen dar vlastitoj obitelji, ali i crkvenoj zajednici. Iskustvo njihovog kršæanskog braènog i obiteljskog života može takoðer biti veoma korisno u braènom i obiteljskom pastoralu. U starosnom braku na osobit naèin do izražaja dolazi zrela, požrtvovna, nesebièna i vjerna ljubav. Svakako da treba upozoravati i djecu na njihove obveze prema starim roditeljima, osobito u sluèaju njihove bolesti. Upravo je odnos mladih, ali i cijele kršæanske zajednice prema supruzima u poodmakloj dobi pokazatelj njihove vlastite ljudske i kršæanske zrelosti. U tome se smislu treba oèitovati i skrb Crkve tj. župne zajednice.

 

Supruzi starije dobi su u Crkvi i u društvu izvrsni svjedoci braène vjernosti i plodnosti braène ljubavi. Stoga su oni dragocjen dar vlastitoj obitelji, ali i crkvenoj zajednici. Iskustvo njihovog kršæanskog braènog i obiteljskog života može takoðer biti veoma korisno u braènom i obiteljskom pastoralu. Stoga Crkva potièe svoje vjernike da opæenito cijene važnost i ulogu starijih osoba.1 "Život starijih osoba pomaže nam da osvijetlimo ljestvicu ljudskih vrednota; on pokazuje neprekidnost naraštaja i èudesan je dokaz meðuovisnosti Božjeg naroda. Starije osobe èesto imaju karizmu da prevladaju prepreke meðu naraštajima prije nego što one postanu nesavladive".2

U starosnom braku na osobit naèin do izražaja dolazi zrela, požrtvovna, nesebièna i vjerna ljubav, u kojoj supružnici "pružaju jedno drugome pomoæ i službu" te doživljavaju puni "smisao svog jedinstva i iz dana ga u dan sve više produbljuju".3 Velièina, nježnost i dubina istinske ljubavi oèituje se osobito u vjernom služenju braènom drugu u danima njegove bolesti i nemoæi.

Svakako da treba upozoravati i djecu na njihove obveze prema starim roditeljima, osobito u sluèaju njihove bolesti. Kada je pak u pitanju zajednièki život roditelja i njihove oženjene, odnosno udane djece, važno je saèuvati samostalnost mladoga braka tako da roditelji ne budu smetnja skladnom razvoju braka njihove djece.

Stoga je odnos mladih, ali i cijele kršæanske zajednice prema supruzima u poodmakloj dobi pokazatelj njihove vlastite ljudske i kršæanske zrelosti. U tome se smislu treba oèitovati i skrb Crkve (tj. župne zajednice).

U pastoralnoj skrbi za starosni brak treba, izmeðu ostalih, uvrstiti i slijedeæe teme: (ne)uspjelost vlastitog braka, (ne)uspjelost u odgoju i vjerskom odgoju djece, optereæenja savjesti iz prijašnjih razdoblja, kvaliteta komunikacije u starijoj dobi, osmišljavanje starosne dobi, naèini uspostavljanja dobre komunikacije s djecom i unucima.

1 PSO, 13.
2 IVAN PAVAO II., Govor sudionicima "International Forum on Active Aging", 5 (5. rujna 1980.), u Insegnamenti di Giovanni Paolo II., III., 2 (1980.), 539.
3 Usp. GS, 48.

:: Popis kratica