Izazov majcinstva: Deset kateheza

Pri prireðivanju kateheza poštivan je pristup katehetsko slavlje (Celebratio catehetica) u župnoj katehezi (HBK - NKU, 2000.), tako da je u svakoj sadržan:

  • Molitveno-slavljenièki aspekt s razlièitim obrascima uvodne molitve na koju se naslanja motivacija
  • Pouèni dio u obliku razrade teme u èetirima sastavnicama
  • Katehetske zadaæe koje su rasporeðene na raspravu i poticaje
  • Završni dio u kojem su ponuðeni razlièiti obrasci završne molitve.

Kateheze su tematski sukladne onima iz katehetskog materijala »Izazov oèinstva« . Predviðeno trajanje kateheze je od 60 minuta za one jednostavnije, do 90 minuta za one složenije, doèim se petu katehezu »Ranjeno majèinstvo« preporuèa obraditi u poludnevnom trajanju. Zasebne Upute za voditelje sadrže opæa katehetsko-didaktièka naèela, odnosno naèela pristupa katehezi i konkretne upute uz pojedine kateheze.

POPIS KATEHEZA (za preuzimanje):

PRVA KATEHEZA * Bog - izvor majèinstva

DRUGA KATEHEZA * Brak - oslonac majèinstva

TREÆA KATEHEZA * Savez žene i života - preduvjet majèinstva

ÈETVRTA KATEHEZA * Djeca - majèinstvo u svagdašnjici

PETA KATEHEZA * Ranjeno majèinstvo

ŠESTA KATEHEZA * Duhovno majèinstvo

SEDMA KATEHEZA * Majka u Crkvi

OSMA KATEHEZA * Majka u društvu

DEVETA KATEHEZA * Majèinstvo Blažene Djevice Marije

DESETA KATEHEZA * Svetost - cilj majèinstva