Izazov majcinstva: Deset kateheza

Pri priređivanju kateheza poštivan je pristup katehetsko slavlje (Celebratio catehetica) u župnoj katehezi (HBK - NKU, 2000.), tako da je u svakoj sadržan:

  • Molitveno-slavljenički aspekt s različitim obrascima uvodne molitve na koju se naslanja motivacija
  • Poučni dio u obliku razrade teme u četirima sastavnicama
  • Katehetske zadaće koje su raspoređene na raspravu i poticaje
  • Završni dio u kojem su ponuđeni različiti obrasci završne molitve.

Kateheze su tematski sukladne onima iz katehetskog materijala »Izazov očinstva« . Predviđeno trajanje kateheze je od 60 minuta za one jednostavnije, do 90 minuta za one složenije, dočim se petu katehezu »Ranjeno majčinstvo« preporuča obraditi u poludnevnom trajanju. Zasebne Upute za voditelje sadrže opća katehetsko-didaktička načela, odnosno načela pristupa katehezi i konkretne upute uz pojedine kateheze.

POPIS KATEHEZA (za preuzimanje):

PRVA KATEHEZA * Bog - izvor majčinstva

DRUGA KATEHEZA * Brak - oslonac majčinstva

TREĆA KATEHEZA * Savez žene i života - preduvjet majčinstva

ČETVRTA KATEHEZA * Djeca - majčinstvo u svagdašnjici

PETA KATEHEZA * Ranjeno majčinstvo

ŠESTA KATEHEZA * Duhovno majčinstvo

SEDMA KATEHEZA * Majka u Crkvi

OSMA KATEHEZA * Majka u društvu

DEVETA KATEHEZA * Majčinstvo Blažene Djevice Marije

DESETA KATEHEZA * Svetost - cilj majčinstva