Izazov ocinstva: teme kateheza

Pri prireðivanju kateheza poštivan je pristup katehetsko slavlje (Celebratio catehetica) u župnoj katehezi (HBK - NKU, 2000.), tako da je u svakoj sadržan:

  • Molitveno-slavljenièki aspekt s razlièitim obrascima uvodne molitve na koju se naslanja motivacija
  • Pouèni dio u obliku razrade teme u èetirima sastavnicama
  • Katehetske zadaæe koje su rasporeðene na raspravu i poticaje
  • Završni dio u kojem su ponuðeni razlièiti obrasci završne molitve.

Predviðeno trajanje kateheze je od 60 minuta za one jednostavnije, do 90 minuta za one složenije. Zasebne Upute za voditelje sadrže opæa katehetsko-didaktièka naèela, odnosno naèela pristupa katehezi i konkretne upute uz pojedine kateheze.

 

POPIS KATEHEZA (za preuzimanje):

PRVA KATEHEZA * Bog – izvor oèinstva

DRUGA KATEHEZA * Brak – temelj oèinstva

TREÆA KATEHEZA * Zaštita života – preduvjet oèinstva

ÈETVRTA KATEHEZA * Djeca – oèinstvo u svagdašnjici

PETA KATEHEZA * Ranjeno oèinstvo

ŠESTA KATEHEZA * Duhovno oèinstvo

SEDMA KATEHEZA * Otac u Crkvi

OSMA KATEHEZA * Otac u društvu

DEVETA KATEHEZA * Oèinstvo svetoga Josipa

DESETA KATEHEZA * Svetost – cilj oèinstva