Izazov ocinstva: teme kateheza

Pri priređivanju kateheza poštivan je pristup katehetsko slavlje (Celebratio catehetica) u župnoj katehezi (HBK - NKU, 2000.), tako da je u svakoj sadržan:

  • Molitveno-slavljenički aspekt s različitim obrascima uvodne molitve na koju se naslanja motivacija
  • Poučni dio u obliku razrade teme u četirima sastavnicama
  • Katehetske zadaće koje su raspoređene na raspravu i poticaje
  • Završni dio u kojem su ponuđeni različiti obrasci završne molitve.

Predviđeno trajanje kateheze je od 60 minuta za one jednostavnije, do 90 minuta za one složenije. Zasebne Upute za voditelje sadrže opća katehetsko-didaktička načela, odnosno načela pristupa katehezi i konkretne upute uz pojedine kateheze.

 

POPIS KATEHEZA (za preuzimanje):

PRVA KATEHEZA * Bog – izvor očinstva

DRUGA KATEHEZA * Brak – temelj očinstva

TREĆA KATEHEZA * Zaštita života – preduvjet očinstva

ČETVRTA KATEHEZA * Djeca – očinstvo u svagdašnjici

PETA KATEHEZA * Ranjeno očinstvo

ŠESTA KATEHEZA * Duhovno očinstvo

SEDMA KATEHEZA * Otac u Crkvi

OSMA KATEHEZA * Otac u društvu

DEVETA KATEHEZA * Očinstvo svetoga Josipa

DESETA KATEHEZA * Svetost – cilj očinstva