Održan Peti pastoralno-katehetski kolokvij za sveæenike

5pkk_2016_otvaranje.jpgU Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu 24. i 25. veljaèe 2016. održan je Peti pastoralno-katehetski kolokvij za sveæenike u organizaciji Vijeæa za kler, Ureda za život i obitelj i Vijeæa za katehizaciju i novu evangelizaciju Hrvatske biskupske konferencije. Tema kolokvija bila je Crkva je Božja obitelj u svijetu (Deus caritas est, br. 25.): O moguænostima pastorala obitelji 'iz srca Evanðelja'. Program kolokvija obuhvatio je molitvu srednjeg èasa, pet predavanja, euharistijsko slavlje te rad u skupinama.

Na kolokviju je sudjelovalo oko 150 sudionika iz svih hrvatskih nad/biskupija, meðu kojima i nekoliko nad/biskupa.

Peti pastoralno-katehetski kolokvij za sveæenike svojom se temom nadovezao na prethodni u kojem je poseban osvrt bio stavljen na pastoral zaruèništva. Prvi dan Kolokvija u srijedu, 24. veljaèe zapoèeo je molitvom srednjeg èasa, nakon èega su uslijedili pozdravni govori bjelovarsko-križevaèkog biskupa mons. Vjekoslava Huzjaka, predsjednik Vijeæa HBK za kler i dubrovaèkog biskupa mons. Mate Uziniæa, predsjednika Vijeæa HBK za život i obitelj, koji je prenio i pozdrave mons. Želimira Puljiæa, predsjednika HBK.

Znaèaj kolokvija svojom nazoènošæu prvog dana potvrdila su još dvojica biskupa: mons. Valter Župan, krèki biskup u miru i dugogodišnji predsjednik Vijeæa za obitelj te mons. Tomo Vukšiæ, vojni ordinarij u BiH koji je ujedno bio i jedan od predavaèa.

Prvo predavanje na temu "Orisi društvenih i kulturnih promjena obitelji kao zajednice" održao je doc. dr. sc. Ivan Šimoviæ, s katedre Obiteljskog prava Pavnog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu progovorivši o aktualnom stanju i buduæim izazovima ponajprije glede pravnog reguliranja statusa obitelji u promijenjenom društvenom kontekstu. Istaknuo je i neke dodirne toèke izmeðu društva i Crkve te pozvao na veæu suradnju u zauzimanju za obitelj.

Temeljne naglaske Redovne biskupske sinode o obitelji iznio je mons. dr. Tomo Vukšiæ, koji je i osobno sudjelovao na toj sinodi u listopadu 2015. Iznijevši neke konkretne statistièke podatke vezane uz sinodu sudionicima Kolokvija približio je i ozraèje meðu sinodalnim ocima, opovrgnuvši ono što su pojedini mediji iznosili. Pojasnio je i svoju ulogu na Sinodi te doprinos koji je dao osobito u pogledu takozvanih vojnih obitelji koje su na njegov prijedlog uvrštene u završni dokument Sinode. Izrazio je nadu da æe papa Franjo ubrzo objaviti i post-sinodalnu pobudnicu.

Jutarnji dio programa moderirao je don Josip Periš, predstojnik Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije, a popodnevni dr. Petar-Krešimir Hodžiæ, voditelj Ureda HBK za život i obitelj.

U popodnevnom dijelu, održavši dva predavanja, svoj doprinos Kolokviju dao je mons. Renzo Bonetti, dugogodišnji predstojnik Ureda za pastoral obitelji Talijanske biskupske konferencije koji se u posljednje vrijeme posvetio radu u Fondaciji "Mistero Grande". U prvom predavanju naslovljenom "Obitelj - vrelo zajedništva" iznio je antropološko-teološke odrednice svoga rada s obiteljima naglašavajuæi kako su "supružnici dionici saveza ljubavi koji aktualiziraju i šire dar zajedništva". Istaknuo je da se tim darom zajedništva svojstvenim supružnicima potrebno pastoralno pozabaviti i pronaæi naèine kako ga ponuditi crkvenoj zajednici. Buduæi da je prošle godine izdan hrvatski prijevod njegove knjige "Obitelj - vrelo zajedništva" s novim katehezama o ženidbi i obitelji organizatori su se pobrinuli da svi sudionici dobiju primjerak.

Na temelju svog dugogodišnje iskustva rada u obiteljskom pastoralu na nacionalnoj i lokalnoj razini, u svom drugom izlaganju mons. Bonetti prikazao je naèine i modele obiteljskoga pastoralnog rada. Istaknuo je važnost euharistijskog klanjanja kao ishodišta i ponudu formacijskih sadržaja kako bi supružnici "otkrili sakramentalnost svoga braka i specifièno poslanje koje iz toga proizlazi", a koje je zatim potrebno ukljuèiti u župne aktivnosti. Iznio je i neke konkretne prijedloge, iskušane u pastoralnoj praksi, a koji se mogu iskoristiti u župi tijekom pastoralne godine. Osobito je istaknuo iskustvo rada evangelizacijskih zajednica obitelji zakljuèujuæi kako je poziv potrebno uputiti svima, a ustrajno raditi s onima koji se odazovu. Na kraju, sudionicima je pozvao na Šesti teološko-pastoralni kongres "Mistero Grande" koji æe se održati u Rimu od 29 lipnja do 3. srpnja 2016.

Program prvog dana Kolokvija zakljuèen je euharistijskim slavljem u crkvi sv. Marije na Dolcu kojim je predsjedao mons. Mate Uziniæa, a suslavili su mons. Ðuro Hraniæ , mons. Vjekoslav Huzjak i sveæenici sudionici Kolokvija. Molitvu vjernika èitali su angažirani vjernici laici, a svetu misu glazbeno su animirali èlanovi triju glazbenih obitelji Biliæ, Kunjko i Kutnar.

Nakon molitve srednjeg èasa drugi dan Kolokvija u èetvrtak, 25 veljaèe pozdravnu rijeè uputio je zagrebaèki nadbiskup kardinal Josip Bozaniæ, koji je bi bio sprijeèen sudjelovati na prvom danu. Podsjetio je na hod Crkve u protekle dvije godine i izdvojio neke naglaske dviju održanih sinoda o obitelji. Progovarajuæi o izazovu koji pred svakog od nas stavlja Izvanredni jubilej milosrða zakljuèio je kako je to ujedno i izazov za pastoral obitelji.

U nastavku vlè. Robert Šreter održao je predavanje na temu "Obitelj - buduænost župne zajednice" u kojem je prvo je upozorio na ozbiljnost drastiènih promjena u društvu koje su se dogodile u samo dvadesetak godina, a zatim problematizirao što nas oèekuje u buduænosti odnosno do èega bi sadašnji trendovi mogli dovesti ako se ne poduzmu odluèni koraci u pastoralu obitelji. Predavanje je potaknulo sadržajnu raspravu meðu sudionicima Kolokvija u kojoj je zakljuèeno kako treba biti svjestan situacija, ali istovremeno davati i pozitivne pastoralne impulse u svjetlu kršæanske nade.

U nastavku programa Kolokvija sudionici su imali prigodu za rad u skupinama u dva susljedna termina tako da su mogli izabrati dvije od ukupno šest ponuðenih radionica:

  1. Župna obiteljska zajednica u Hrvatskoj: iskustva i perspektive

  2. Praæenje mladih obitelji, obiteljske i roditeljske škole kao modeli rada s obiteljima na biskupijskoj razini

  3. Rani posliježenidbeni pastoral u okviru župne zajednice

  4. Crkveno braèna-obiteljska savjetovališta i suradnja sa župnim zajednicama

  5. Uloga udruga, pokreta i zajednica u posliježenidbenom pastoralu

  6. Sustavni pristup posliježenidbenom pastoralu: model Ðakovaèko-osjeèke nadbiskupije

Program drugog dana moderirao je dr. Ivica Pažin, predstojnik nacionalno katehetskog ureda HBK. Otvorivši završnu raspravu prvo je pozvao voditelje radionica da iznesu svoja izviješæa, a zatim je uslijedila izmjena mišljenja, u kojoj su sudionici, izmeðu ostalog izrazili zadovoljstvo programom i organizacijom Kolokvija. Naposljetku je nadbiskup Ðuro Hraniæ, predsjednik Vijeæa za katehizaciju i novu evangelizaciju dao sintezu Kolokvija najavivši da æe se iduæi ponovo baviti obitelji, ali s naglaskom na ranjene obitelji i obiteljsku katehezu. Radni dio Kolokvija prigodnom rijeèima zakljuèio je mons. Mate Uziniæ, predsjednik Vijeæa HBK za život i obitelji.

Brošuru Petog pastoralno-katehetskog kolokvija sa sažecima predavanja i radionica te kontakt podacima voditelja radionica moguæe je preuzeti OVDJE.