Otvorene online prijave za meðunarodno hodoèašæe obitelji u Rim

banner_ho_rim.jpg

Otvorene su online prijave za Hodoèašæe obitelji na grob Svetog Petra u Godini vjere, a koje æe se 26. i 27. listopada 2013. održati u Rimu. Prijava je obvezatna za sve koji žele nazoèiti tom dogaðaju i treba ju obaviti do 30. rujna. Moguæe se prijaviti kao pojedinac odnosno pojedinaèna obitelji ili kao grupa za što su predviðeni zasebni obrasci na stranici Papinskog vijeæa za obitelj. Takoðer, sa stranice je moguæe preuzeti poster, letak i spot.