PROSLAVA "Evanðelje života: Vjerni životu" u Rimu

pav_logo_latinski.jpg

Proslava"Evanðelje života: Vjerni životu"

u Godini vjere održat æe se u organizaciji Papinske akademije za život 15. i 16. lipnja 2013. u Rimu.

To je uistinu jako važno dogaðanje, jer æe vjernici iz èitavog svijeta dobiti prigodu okupiti se sa Svetim Ocem u zajednièkom svjedoèanstvu o svetosti i vrijednosti svakoga ljudskog života: onih ostarjelih, onih bolesnih, života umiruæih i svih patnika. Uz to, to æe dogaðanje biti prigoda za proslaviti, utvrditi i ohrabriti sve one koji predano i uz samoodricanje slijede korake Dobrog Pastira brinuæi se o fizièkim, emocionalnim, psihološkim i duhovnim potrebama starijih, nemoænih, bolesnih, neroðenih i nepokretnih osoba kao i umiruæih te onih koji na bilo koji naèin pate. Organizator se nada da æe broj okupljenih na Trgu sv. Petra u Rimu biti toliko velik da æe èitav svijet moæi èuti zborni izraz Crkve o samoj srži Isusovog otkupiteljskog poslanja: "Ja doðoh da život imaju, u izobilju da ga imaju (Iv 10,10; usp. Evangelium Vitae 1).

PROGRAM

Napomena: Dolje navedeni program sadrži popis MEÐUNARODNIH dogaðanja za sve one koji æe sudjelovati u Danu evanðelja života.

SUBOTA, 15. LIPNJA 2013.

od 9.00 do 16.00: Hodoèašæe na grob apostola Petra. Organizacijski odbor æe izvjestiti pojedinaène skupine o toènom vremenu kada bi se trebali susresti kraj fontane na lijevoj strani Trga sv. Petra.

9.00 – 11.30: Edukacijska konferencija za englesku jeziènu skupinu: Evanðelje života i nova evangelizacija (Papinsko sveuèilište Urbaniana, Via Urbano VIII, 15)

9.30: Keteheza o Evanðelju života za razlièite jeziène skupine. Svaka kateheza završit æe svetom misom na nekoj od razlièitih lokacija u Rimu.

15.00 – 16.00: Euharistijsko klanjanje i prilika za sakrament pomirenja bit æe ponuðeni hodoèasnicima u odreðenim crkvama u blizini Bazilike sv. Petra.

20.30: Procesija sa svijeæama i bdjenje. Procesija æe se uputiti ulicom Via della Conciliazione do Trga Pia XII.

NEDJELJA, 16. LIPNJA 2013.

9:00: Papa Franjo predslavi svetu misu na Trgu sv. Petra