Utemeljenje Hrvatskog braènog i obiteljskog saveza

cro-bios_vodstvo.jpgNa uoènicu Svjetskog dana braka u subotu 13. veljaèe 2010. u Tribini Grada Zagreba održana je Osnivaèka skupština Hrvatskog braènog i obiteljskog saveza CRO-BIOS. U redovno èlanstvo  Saveza pristupilo je 13 udruga, a još 2 u pridruženo èlanstvo. Osnovni cilj Saveza nacionalna je koordinacija zajednièkih napora udruženih èlanova u zauzimanju za brak i obitelj kako bi njihovo djelovanje bilo sustavnije, organiziranije i sveobuhvatnije, a zajednièko nastupanje u društvu snažnije i prepoznatljivije. 

Samom utemeljenju, kao molitveno-duhovni uvod, prethodilo je sudjelovanje na sv. Misi u zagrebaèkoj katedrali.

Osnivaèkoj skupštini prisustvovali su predstavnici udruga, pokreta i zajednica koje se zauzimaju za brak i obitelj, sa željom da udruživanjem u Savez stvore preduvjete za zajednièko nastupanje te organiziranije, koordiniranije i sveobuhvatnije djelovanje u civilnom društvu naroèito oko zaštite braka i obitelji u Republici Hrvatskoj, ali i jaèanja društvene svijesti o važnosti tih dviju stožernih institucija kao i senzibiliziranja javnosti o potrebi ulaganja zajednièkih napora oko podizanja kvalitete braènog i obiteljskog života èime se jamèi prosperitet i opstojnost društva.

Uvjete za pristup u redovno èlanstvo Saveza, ispunilo je 13 udruga, 2 udruge su pristupile u pridruženo èlanstvo, a još nekoliko njih najavilo je uèlanjenje bilo u redovno bilo u pridruženo èlanstvo, èim za to stvore pravne preduvjete promjenama svojih statuta i održavanjem sjednica na kojima smjeraju donijeti odluku o pristupanju.

Radni dio osnivaèke skupštine zapoèeo je u 10 sati. Nazoène je pozdravio dr. Petar-Krešimir Hodžiæ, voditelj Ureda HBK za obitelj. Istaknuo je povijesnu dimenziju ovog dogaðaja i naglasio da udruživanjem odgovaramo i na poziv Svetog Oca Benedikta XVI, koji je u završnom obraæanju sudionicima prošlogodišnjeg Svjetskog susreta obitelji u Meksiku, pozvao obitelji da postanu aktivni subjekt u društvu upravo na naèin da se obitelji udružuju, a njihova udruženja povezuju kako bi im djelovanje bilo što vidljivije i uèinkovitije u suvremenom društvu. Dr. Hodžiæ prisutnima je prenio pozdrave i rijeèi ohrabrenja krèkog biskupa mons. Valtera Župana, predsjednika vijeæa HBK.

Nakon usvajanja Statuta jednoglasno su potvrðeni predloženici u tijela Saveza: peteroèlano predsjedništvo na èelu s predsjednikom g. Krešimirom Miletiæem i dopredsjednicom mr. sci. Zrinkom Gregov te troèlani nadzorni odbor, a za izvršnu voditeljicu izabrana je gða Jadranka Ažiæ.

Ciljevi i djelatnosti Hrvatskog braènog i obiteljskog saveza CRO-BIOS temelje se na naravnim moralnim zakonima odnosno dosljednoj primjeni naèela istine, ljubavi, pravednosti, poštenja, dobrote i konstruktivnosti na svim podruèjima koja se tièu zaštite dostojanstva braka i obitelji, dostojanstva ljudske spolnosti i raðanje te zaštite svakoga ljudskog života.

Uz promicanje opæeg dobra te promicanje i oèuvanje braka kao zajednice ljubavi i života jednog muškarca i jedne žene koja predstavlja temelj naravne obitelji i stožernu instituciju društva, ciljevima Saveza, izmeðu ostalog, obuhvaæeno je: osmišljavanje i promicanje kvalitetne pripreme za brak te organiziranja programa braènog obogaæivanja i ozdravljenja braka; poticanje meðugeneracijske i meðuobiteljske solidarnosti; usklaðivanje braènog i obiteljskog života s radom; osnaživanje obitelji u preuzimanju uloge aktivnog društvenoga subjekta, jaèanje i usklaðivanje majèinstva i oèinstva uz zaštitu prvotne uloge roditelja u odgoju svoje djece; zagovaranje i lobiranje za ona zakonska rješenja i politike koja æe biti na dobrobit braka i obitelji te naposljetku suradnja i umrežavanje s drugim sliènim nacionalnim organizacijama.

Nakon razgovora o odrednicama plana i programa, Skupština je zakljuèena zahvalom svima koji su doprinijeli utemeljenju Hrvatskog braènog i obiteljskog saveza CRO-BIOS, a druženje se nastavilo uz prigodan domjenak.