Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

U Zadru održan Meðunarodni kongres o 40. obljetnici enciklike "Humanae Vitae"

Ispis E-mail

kongres_mala.jpg

U povodu 40. obljetnice objavljivanja enciklike "Humanae vitae" pape Pavla VI. u Zadru je od 28. do 30. studenoga 2008. godine održan Meðunarodni Kongres "Humanae vitae za sva vremena - ljudska spolnost življena u velikodušnosti i razboritosti". U kongresnoj dvorani Falkenstainer hotela Donat tijekom tri dana trajanja kongresa okupilo se preko 200 sudionika iz zemlje i inozemstva kojima je Sveti Otac Benedikt XVI. uputio prigodnu poruku i blagoslov.

Kongres su organizirali Ured HBK za obitelj, Zadarska nadbiskupija, Hrvatsko katolièko lijeènièko društvo i Hrvatsko katolièko društvo medicinskih sestara i tehnièara, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Zadarske županije, Grada Zadra i Zadarske nadbiskupije kao domaæina, a uz potporu Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta te Ministarstva obitelji, branitelja i meðugeneracijske solidarnosti.

Sažetke predavanja i predstavljanja metoda prirodnog planiranja obitelji moguæe je pronaæi na www.humanae-vitae.net, a naglasci i zakljuèci kongresa objedinjeni su u zakljuènoj izjavi.

U petak 28. studenog popodne kongres je zapoèeo èitanjem poruke Svetog Oca Benedikta XVI. upuæene organizatorima i sudionicima kongresa. Uz prigodne rijeèi potpore udijelio im je svoj apostolskim blagoslov, ali i svima onima koji se zalažu kako bi se navijestila izvorna istina velikodušne i odgovorne braène ljubavi, u potpunome pristajuæi uz zakon upisan u savjest svake osobe. Uslijedile su pozdravne rijeèi organizatora i domaæina, kao i pokrovitelja odnosno podupiratelja kongresa. Prvo je to u ime domaæina uèinio zadarski nadbiskup mons. Ivan Prenða, a za njim uslijedile su pozdravne rijeèi dr. Petra-Krešimira Hodžiæa, voditelja Ureda HBK za obitelj, dr. marice Miletiæ Medved, predsjednice HKLD-a i više medicinske sestre Jelice Stipanièev Mustapiæ, predsjednice HKDMST-a. Skupu su se obratili i nazoèni predstavnici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva obitelji, branitelja i meðugeneracijske solidarnosti te Grada Zadra i Zadarske županije. Naposljetku je, u ulozi predsjednika Vijeæa HBK za obitelj, svoj pozdrav izrekao i krèki biskup mons. Valter Župan koji je službeno i otvorio kongres. Sveèarski dio kongresa, dvama pjesmama, uzvelièalo je ženski vokalni sastav Magnificat katolièke udruge medicinskih sestara i tehnièara iz Zadra.

Od petka popodne do subote popodne održano je deset predavanja inozemnih i domaæih struènjaka, predstavljene su tri metode prirodnog planiranja obitelji, a mogla su se èuti i osobna svjedoèanstva. Sažeci svih predavanja kao i predstavljanja metoda mogu se pronaæi na internetskoj stranici www.humanae-vitae.net, a u prvoj polovici 2009. godine oèekuje se i izdavanje zbornik radova. Popodnevni dio subotnjeg programa bio je predviðen za radionièki rad te su se sudionice raspodijelili u èetiri radionice: 1) Odgoj mladih za velikodušno i razborito življenje spolnosti, 2) Poduèavanje o prirodnom planiranju obitelji u  obiteljskom pastoralu, 3) Prirodno planiranje obitelji u zdravstvu i znanosti te 4) Prirodno planiranje obitelji i odgoj za vrjednote u obitelji.

U nedjelju, 30. studenoga održan je okrugli stol na kojem su predstavljeni zakljuèci radionica, a naglasci i zakljuèci èitavog kongresa objedinjeni su u zakljuènoj izjavi u kojoj su  organizatori kongresa i preko 200 sudionika, izrekli svoje oèekivanje da, u smislu poruke enciklike Humanae Vitae, razlièite institucije istinski suraðuju u ostvarivanju projekata usmjerenih na odgoj za vrjednote, promociju braka, obitelji i zaštitu života. Na tom tragu upuæena su i konkretna traženja odgojno-obrazovnim institucijama; Crkvi; institucijama struènog srednjoškolskog, višeg i visokog obrazovanja; zdravstvenim ustanovama; znanstvenoj zajednici te sredstvima javnog priopæavanja

Meðunarodni kongres zakljuèen je sveèanim euharistijskim slavljem u zadarskoj prvostolnici, kojeg je predvodio zadarski nadbiskup mons. Ivan Prenða. Na posljetku može se ustvrditi kako su ovim kongresom stvorene osnovne pretpostavke za razvoj projekta sustavnog i standardiziranog pristupa promicanju i poduèavanja prirodnih metoda planiranja obitelji odnosno prirodnog usklaðivanja prokreacije, a što je i bio njegov temeljni cilj.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png