Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Hrvatska delegacija na kongresu u Rimu o 40-toj obljetnici enciklike Humanae Vitae

Ispis E-mail
delegacija_bazilika.jpgU Rimu je od 3. - 4. listopada održan meðunarodni kongres „Humanae Vitae: aktualnost i proroštvo enciklike" u povodu 40-te obljetnice te enciklike pape Pavla VI. Na kongresu uprilièenom na rimskom Katolièkom sveuèilištu  Sacro Cuore sudjelovalo je oko 500 sudionika meðu kojima i sedemeroèlana delegacija u organizaciji Ureda HBK za obitelj, koja ujedno predstavlja i jezgru organizacijskog odbora za hrvatsko struèno-edukativno dogaðanje o obljetnici enciklike koje je predviðeno za 28. - 30. studenog u Zadru.
Na poèetku kongresa u petak 3. listopada proèitana je poruka Svetog Oca Benedikta XVI. sudionicima kongresa u kojoj je dotaknuvši osnovne odrednice enciklike izrazio zahvalu za do sada uèinjeno kao i poticaj na daljnje zauzimanje. Kongres je bio podijeljen u tri meðusobno povezene cjeline: Aktualnost poruke, Kako su na poruku enciklike odgovorili oni kojima je upuæena i Operativne strategije. U subotu ujutro sudionici kongresa zajedno su slavili Euharistiju u bazilici sv. Petra, a koju je predvodio državni tajnik Svete Stolice kardinal Tarcizio Bertone. Nakon popodnevnog okruglog stola o ulozi i doprinosu razlièitih institucija ispunjenju Humanae Vitae kongres je zakljuèen predstavljanjem zakljuène izjave.

U petak 3. listopada na samom poèetku kongresa proèitana je vrlo snažna poruka Svetog Oca Benedikta XVI. sudionicima kongresa u kojoj je uz iznošenje nekih temeljnih odrednica poruke Humanae Vitae izrazio zahvalu za dosad uèinjeno te uputio jasan poticaj na daljnje zauzimanje. Nakon pozdravnih rijeèi i odliènog magistralnog izlaganja kardinala Carla Caffarre, nadbiskupa Bologne o teološkim i doktrinalnim aspektima poruke Humanae Vitae, kongres je nastavljen u tri meðusobno povezane cjeline. U prvoj naslovljenoj „Aktualnost poruke" eminentni struènjaci progovorili su o obitelji i prokreaciji danas u psiho-socijalnom kontekstu te o seksualnoj revoluciji, a cjelina je zakljuèena izvrsnim izlaganjem mons. Livia Meline, predstojnika Papinskog instituta Ivan Pavao II. za studij braka i obitelji o razvoju teološke misli o ljudskoj ljubavi od enciklike Humanae Vitae pape Pavla VI. do nastupne enciklike sadašnjeg pape Beneditkta XVI. Deus Caritas Est. Pozdravni govori i predavanja prvog dijela programa na talijanskom jeziku dostupni su na internetskoj stranici Katolièkog sveuèilišta Sacro Cuore.

Druga cjelina obradila je kako su i u kolikoj mjeri na poruku enciklike Humanae Vitae odgovorili oni kojima je upuæena. Tako je jedan segment posveæen odgovoru znanstvenika i zdravstvenih djelatnika pri èemu je predstavljena Talijanska konfederacija centara za prirodnu regulaciju plodnosti koju èine 18 centara s preko 1.000 registriranih pouèavatelja. Jedno izlaganje bilo je posveæeno odgovoru na apel javnim vlastima osobito glede socioekonomskih uèinaka, a posljednje predavanje te cjeline o tome kako se prema enciklici odnose biskupi održao je mons. Giuseppe Anfossi, biskup Aoste i predsjednik Vijeæa za obitelj Talijanske biskupske konferencije.

Subota. 4. listopada zapoèela je sveèanom svetom misom za sudionike kongresa koju je predvodio kardinal Tarcisio Bertone, generalni tajnik Svete Stolice uz koncelebraciju nadbiskupa Elia Sggrecie, poèasnog predsjednika Papinske akademije za život, biskupa Giusseppea Anfossija te veæeg broja sveæenika. Kardinal Bertone u propovjedio je izmeðu ostalog u kontekstu proslave spomendana Sv Franje Asiškog povezao smisao enciklike Humanae Vitae s ljubavlju sv. Franje za sva stvorenja i sve stvoreno.

Popodnevni dio programa nastavio se dojmljivim iznošenjem svjedoèanstava dvoje braènih parova o pedagogiji prirodnih metoda planiranja obitelji èime je zakljuèena druga cjelina kongresa. U sklopu treæe i završne cjelina naslovljene Operativne strategije održan je okrugli stol o ulozi i doprinosu razlièitih institucija ispunjenju Humanae Vitae. Na njemu su sudjelovali predstavnici pastoralnih i društvenih struktura, predstavnici nekoliko znaèajnih udruga te naposljetku predstavnik medija dr. Domenico delle Foglie, novinar i urednik lista Avvenire te glasnogovornik Udruženja Znanost i život koji je nadahnutim izlaganjem i pozivom svima da daju sve to veæi doprinos u promicanju poruke Humanae Vitae u nekoliko navrata izmamio spontani pljesak sudionika. Prije zakljuèaka i èitanja završne deklaracije kongresa prof. Pére-Soba s Instituta Ivan Pavao II. za studij braka i obitelji održao je zakljuèno izlaganje u kojem je progovorio o formativnom doprinosu prirodnih metoda planiranja obitelji odgoju o èednosti, ljubavi i životu.

U završnoj deklaraciji kongresa poziva se razlièite institucija naslovljene u enciklici da rade na uèinkovitoj suradnji kako bi se ostvarili formativni i istraživaèki projekti usmjereni promociji obitelji, života i aktualizaciji autentiènog odgovornog roditeljstva preko predlaganja prirodnih metoda planiranja obitelji; od znanstvene zajednice traži se uvažavanje znanstvene i društvene vrijednosti prirodnih metoda te da na odluèan naèin doprinese njihovom razvoju i širenju u akademskom, zdravstvenom i socijalnom podruèju; od crkvene zajednice traži se izrada edukativnih projekata kako bi se pouèavanje o prirodnim metodama konkretno uvrstilo u redoviti pastoral; od savjetovališta kršæanskog nadahnuæa traži se da uvijek sve više smatraju pouèavateljicu prirodnih metoda dijelom svoga tima; a od javnih vlasti da prepozna pouèavatelja prirodnih metoda kao zanimanje kako bi ih se potom uèinkovito uvrstilo u odgojno-obrazovni i zdravstveni sustav.
 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png