Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Radionica o interaktivnim metodama priprave za brak

Ispis E-mail

RadionicaNa inicijativu biskupa msgr. Valtera Župana u organizaciji Ureda za obitelj HBK od 8. – 9. veljaèe 2008. godine održana je 2. Meðunarodna radionica interaktivnih metoda u pripravi za brak u Duhovnom centru Marije Terezije na Vrhovcu u Zagrebu. Radionica je bila namijenjena (nad)biskupijskim povjerenicima za pastoral obitelji te voditeljima i suardnicima u teèajevima priprave za brak. Okupilo se 50-tak sudionika meðu kojima predstavnici pokreta i zajednica te predstavnici Mostarsko-duvanjske biskupije.

Voditelji radionice bili su Claude Heriard, koji je sa suprugom Daniele bivši potpredsjednièki par Centara priprave za brak Francuske te Therese i Jan Steenberg, sadašnji delegati Francuske u Meðunarodnoj federaciji centara priprave za brak (FICPM). Najzaslužniji za održavanje ovakvih radionica su braèni par Zrinka i Zlatko Gregov, hrvatski predstavnici u FICPM-u.

Svrha radionice je bila upoznati sudionike s naèinom rada u Francuskoj te nekim interaktivnim metodama kojima se koriste u FICPM-u kako bi ih se moglo prilagoditi i uspješno primijeniti kod nas. Program je obuhvaæao 4 tematska bloka prožeta radom u malim skupinama. Dvodnevno druženje zakljuèeno je u subotu popodne Sv.misom koju je predvodio krèki biskup mons. Valter Župan, predsjednik Vijeæa HBK za obitelj. Polaznici radionice su uz certifikat dobili i materijale na CD-u koji se mogu naæi na adresi www.ficpm.eu/crotia/

 

U petak, prvog dana susreta, radionici je prethodio sastanak radne skupine za izradu Programa unapreðenja bliže priprave za brak. Nakon predstavljanja i upoznavanja popodnevni dio programa nastavljen je izlaganjima Claudea Heriarda u dva tematska bloka: 1. Priprava za brak u Francuskoj - organizacija, program i metode, edukacija animatora te 2. Priprava za brak u Francuskoj - Koja su oèekivanja mladih parova u Francuskoj i kako prilagoditi naš pastoralni pristup. Potom je održana radionica o oèekivanjima hrvatskih mladih parova. Nakon svega uslijedila su pitanja, odgovori i zajednièki sažetak o rezultatima usporedbe situacije u Francuskoj i Hrvatskoj, kakvi se trendovi oèekuju u buduænosti te što je korisno i moguæe primijeniti kod nas.

Radionica Radionica

U Francuskoj se rastavi svaki drugi brak, žene se sve kasnije, nakon petnaestak godina života kao samci ili u raznim slobodnim vezama, a èak 30% parova koji dolaze na pripravu veæ imaju djecu. Ta situacija zahtjeva i poseban pristup sudionicima priprave za brak koju u Francuskoj vode braèni parovi, uz asistenciju sveæenika. Takav angažman laika zapoèeo je prije 50 godina zbog boljeg prihvaæanja teèajeva u kojima su se nadopunjavali sveæenik i braèni par, a danas je to nužnost i zbog manjka sveæenika. Angažirani laici prolaze posebnu edukaciju iz podruèja antropologije i teologije, a kontinuirano se duhovno izgraðuju živeæi u timovima od po 5-6 braènih parova i jednog sveæenika koji se redovito sastaju bar jednom mjeseèno. Oko 6.000 animatora organizirano je u biskupijske i regoionalne zajednice, a meðusobno komuniciranju struènim glasilom „Susret dobrodošlice", web stranicama, redovitim sastancima nacionlnog vijeæa i godišnjim „danima priprave za brak". Imaju 4 stalno zaposlena tajnika s pola radnog vremena, a rad CPM Francuske sufinancira i država..

Radionica Radionica

Teèajevi se održavaju u malim grupama od 4-6 parova zaruènika, traju najmanje èetiri veèeri, a prema interesu zaruènika mogu se produžiti za još 2 veèeri. Voditeljima je cilj da prihvate u ljubavi svakog tko se prijavi na pripravu, da što bolje razumiju mlade i njihov pogled na život, da ih animiraju i potaknu na meðusobnu otvorenu komunikaciju. Krenuvši antropološkim pristupom zajednièkim svim ljudima postupno ih nastoje dovesti do Boga kao oca svake ljubavi i Crkve kao majke koja ih sve prihvaæa i želi podupirati na njihovu braènom i obiteljskom životnom putu.

U Hrvatskoj je stanje razlièito, iako se veæ mogu prepoznati mnogi slièni trendovi u društvu. Voditelji priprave za brak su sveæenici u suradnji s ponekim laicima predavaèima na teèaju (lijeènik, psiholog , braèni par). Rad u malim grupama zastupljen je samo na nekim lokacijama, uglavnom u manjim biskupijama. Na pojedinim teèajevima takav je rad nezamisliv zbog velikog broja polaznika i malog broja braènih parova educiranih za voditelje. U Hrvatskoj teèajevi traju od 3 do 8 veèeri, a broj sudionika je od 8 do 160 parova. Zbog razlièitog stanja u Hrvatskoj nije nužno mijenjati postojeæe teèajeve veæ ih je poželjno nadopuniti i unaprijediti novim metodama i moguænostima primjenjivim u našim sredinama.

Rad sa zaruènicima na župi je možda najprikladnije mjesto za primjenu interaktivnih metoda u malim skupinama koje ukljuèuju meðusobno upoznavanje i susrete nakon vjenèanja. U Hrvatskoj nema jedinstvenog programa priprave za brak, a zaruènici su razlièitog vjernièkog znanja i iskustva; od istinski zainteresiranih do formalnih polaznika teèajeva koje zanima samo potvrda. Razlika je izmeðu seoske i gradske populacije kako u životnoj dobi polaznika tako i interesu za teèaj te uvažavanju predavaèa. Sve veæa uèestalost predbraènog zajednièkog života dovodi u pitanje brak kao instituciju. Potrebno je znatno ranije poèeti dalju pripravu za brak, a neizostavno veæ nakon krizme. Glavni cilj priprave je naglasiti vrijednosti braka kao sakramenta ljubavi i osobne odluke, a pripravu usmjeriti ne samo na oltar i bjelinu veæ doživotnu vjernost u istini i ljubavi.

U subotu ujutro drugog dana radionice održan je 3. blok koji se sastojao od grupnog rada u kojem su gosti iz Francuske predstavili dvije metode: Pogled na život i oèekivanja u brak po metodi fotojezika ( Therese i Jan ) te Dezidealizacija po modelu „Kula" (Claude). Nakon ruèka u manjim grupama se raspravljalo kako prilagoditi metodologiju hrvatskim uvjetima. Sudionici su iznijeli zapažanja sa teèajeva u kojima sudjeluju i zakljuèili da je svjedoèenje braènog para i poticaj zaruènicima kroz interaktivne metode poželjan i potreban dio u pripravi za brak. Pri tome sveæenici i laici nisu konkurencija jedni drugima nego se moraju komplementarno nadopunjavati.

Radionica Radionica

Dvodnevno druženje završilo je sv. misom koju je predslavio krèki biskup monsinjor Valter Župan, predsjednik Vijeæa za obitelj HBK, u koncelebraciji s prof. dr Josipom Èoriæem, predstojnikom Ureda za obitelj Splitsko-makarske nadbiskupije. Na poèetku mise biskup je zahvalio voditelju Ureda HBK za obitelj dr. Petru Krešimiru Hodžiæu i braènom paru Gregov za trud oko organizaciju ovakvih susreta u Hrvatskoj i potaknuo sve da se s time nastavi.

RadionicaU propovijedi je istaknuo kako je unatoè svojim obvezama, došao u Zagreb da svojom nazoènošæu dade potporu svima koji i na ovaj naèin doprinose obiteljskom pastoralu u znanstvenom i pastoralnom djelovanju. Da bi se kvalitetno radilo nije dovoljno samo poznavati teologiju i nauk Crkve ili samo živjeti braène vrednote, nego treba i znati kao druge poduèiti. Da bi se to znalo potrebno je trajno uèiti i razmjenjivati iskustva, a ovo su prilike za to. U svojoj je homiliji naglasio da se u tradicionalnim obiteljima s naglašenim interesima klana gubi osobnost i zanemaruju potrebe pojedinca.

S druge strane u suvremenim obiteljima u kojima prevladava duh individualizma sebiènost razara zajedništvo. Zato ovu krizu obitleji, koja sama po sebi nije ni pozitivna, niti negativna, valja iskoristi za gradnju tipa obitelji koja æe poèivati na ljubavi i uzajamnom poštovanju koji donose sklad. Sve što se raða nije veliko veæ maleno, stoga ne treba gubiti nadu ni odustajati od inicijativa koje nam se ponekad èine malene i neznatne, ali u buduænosti æe donijeti mnoštvo plodova. Na kraju Sv. mise biskup je podijelio blagoslov svim sudionicima radionice i ohrabrio ih za daljnji rad.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png