Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

STOQ'07 konferencija "Ontogeneza i ljudski život"

Ispis E-mail

depliant.jpg

U Rimu je od 15. - 17. studenog održana STOQ'07 konferencija kao druga po redu meðunarodna konferencija u sklopu projekta STOQ (Znanost, teologija i ontološka potraga prema eng. Science, Teology and Ontological Quest) kojim koordinira Papinsko vijeæe za kulturu i u koji je ukljuèeno šest papinskih sveuèilišta. STOQ'07 konferenciju na temu „Ontogeneza i ljudski život" organizirao je Papinski ateneum Regina Apostolorum u suradnji s Papinskom akademijom za život.

   

U èetiri tematske cjeline (biološki aspekti, biomedicinski aspekti, filozofski i teološki aspekti te bioetièki i pravni aspekti) 20 predavaèa i vrsnih struènjaka obradilo je temu na sveobuhvatan naèin upotpunjujuæi postojeæe spoznaje novim saznanjima i istraživanjima ali i predlažuæi neka nova rješenja.

Nekoliko stotina sudionika s gotovo svih kontinenata imalo je priliku postavljanjem pitanja ukljuèiti se u raspravu na kraju svake cjeline, a na samom završetku konferencije organiziran je i zakljuèni okrugli stol. STOQ'07 konferencija nedvojbeno je dala znaèajan doprinos dijalogu izmeðu znanosti i vjere, a sva predavanja biti æe dostupna u zborniku radova koji æe se prema najavama uskoro tiskati. Najnovije spoznaje i radovi s ove konferencije zasigurno se mogu i trebaju iskoristiti u buduæim raspravama u Hrvatskoj. Kada je rijeè o ovim i drugim bioetièkim pitanjima dobro poznavanje problematike i spremnost na argumentirane rasprave predstavlja odgovornost i poslanje katolièkih intelektualaca, a osobito zdravstvenih djelatnika

O STOQ projektu može se više saznati na Internet stranici: http://www.stoqnet.org/, a sažetke svih predavanja sa STOQ'07 konferencije moguæe je pronaæi i proèitati na sljedeæoj stranici: www.upra.org/archivio_pdf/abstracts_tutti.pdf

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png