Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

U Varšavi održan IV. Svjetski kongres obitelji

Ispis E-mail

kongres_varsava.jpg

Na IV. Svjetskom kongresu obitelji koji je održan u Varšavi od 11. - 13. svibnja 2007. na temu «Naravna obitelj - proljeæe za Europu i svijet». sudjelovalo je preko 3.300 delegata iz više od 60 zemalja a koji se aktivno zauzimaju za dobro obitelji diljem svijeta. Hrvatsku je dostojno i vizualno prepoznatljivo predstavljala osmeroèlana delegacija u organizaciji Ureda HBK za obitelj i p. Krzysztofa Rodaka, èlana Vijeæa HBK za obitelj. Putovanje u Poljsku  je zahvaljujuæi p. Krzysztofu preraslo u hodoèašæe s nakanom za obitelji u Hrvatskoj. 

Sadržajno bogat i kvalitetan trodnevni program Kongresa zakljuèen je donošenjem Varšavske deklaracije koja najbolje sažimlje smisao, ciljeve i zakljuèke ovog važnog meðunarodnog dogaðaja koje je pokazalo da u svijetu ima dovoljno onih koji drže do naravnog braka i obitelji,  što osnažuje nadu u buduænost unatoè svim izazovima i problemima s kojima se obitelj suoèava u današnjem postmodernom društvu.

Prvi dan (petak, 11. svibnja)

Nakon pozdravnih rijeèi istaknutih predstavnika poljskog društva, meðu kojima je najviše odobravanja pobrao Roman Giertych potpredsjednik poljske Vlade i Ministar obrazovanja, sudionike su pozdravili predsjednici amerièkog i poljskog organizacijskog odbora Allan C. Carlson i Katarina Mazela.

Radni program prvog dana Kongresa bio je podijeljen u dvije tematske cjeline 1) Naravna obitelji i buduænost naroda i 2) Njegovat æemo slobodne, vitalne i produktivne obiteljske domove, nakon kojih je u popodnevnim satima slijedilo pet odvojenih sesija.

Temeljna izlaganja u prvoj cjelini održali su: veleposlanica Ellen Sauerbrey, pomoænica amerièke državne tajnice za populaciju, izbjeglice i migracije na temu «Promicanje jakih obitelji kao politièki cilj»; Carlo Casini, profesor prava, ljudskih prava i bioetike te èlan Europskog parlamenta iz Italije na temu «Mir se raða u obitelji» te Gérard-François Dumont, profesor demografije sa Sveuèilišta Sorbonna u Parizu na temu «Nova populacijska kriza».

Drugu tematsku cjelinu obilježila su temeljna izlaganja Margarete Ogola, generalne tajnica Vijeæa za zdravstvo Kenijske biskupske konferencije na temu «Obitelj- svetište ljubavi i života»; Urzsule Dudziak, profesorice na Katolièkom lublinskom sveuèilištu Ivan Pavao II u Poljskoj na temu «Obiteljski dom - središte odgoja i obrazovanja» te Wadea Horna bivšeg pomoænika tajnika amerièke vlade za djecu, mladež i obitelji na temu «Obitelj: rasadište nacionale obnove».

Pet odvojenih sesija pod zajednièkim nazivnikom "Obitelj, ekonomija i razvoj "održane su na slijedeæe teme: 1) Graditi pro-family poreznu politiku, 2) Djelovanje zajednice i obiteljske inicijative, 3) Majka u kuæi i nova kuæna ekonomija, 4) Privatno vlasništvo i obiteljska snaga te 5) Obiteljsko poduzetništvo i neovisnost.

Drugi dan (subota, 12. svibnja)

Drugog dana Kongresa program je sadržavao po dvije plenarne sesije te dvije skupine odvojenih sesija.

Jutarnja plenarna sesija imala je tematski naslov «Prevladavanje demografske zime», a temeljna izlaganja održali su: Patrick Fagan klinièki psiholog i obiteljski psihoterapeut iz amerièke fondacije Heritage na temu «Uèinak braène vjernosti i harmonije na obiteljske ishode»; Christine Vollmer iz Venezuele, predsjednice Latinoamerièke alijanse za obitelj na temu «Moderna žena i izazov majèinstva» te Jacek Pulikowski, obiteljski savjetnik i predavaè na Poznanskom tehnološkom sveuèilištu na temu «Moderan muškarac i oèinstvo».

Prve odvojene sesije pod zajednièkim nazivnikom «Nove prijetnje obitelji i pozitivni odgovori» obuhvatile su 5 tema: 1) Mediji i naravna obitelj: Prijetnje i moguænosti, 2) Pro-family inicijative, 3) Brak kao društveno dobro: Zašto se vjenèati? 4) Napad na tradicionalni brak, 5) Utjecaj pornografije na obitelj.

Popodnevna plenarna sesija naslovljena «Djeca kao bogatstvo: dobrodošlica djeci i veæim obiteljima» razvijena je u tri panela u kojem su svoja izlaganja imali po 3-4 istaknuta izlagatelja: 1) Odgovor na demografsku zimu, svetost života u razlièitim kulturama, 2) Dostojanstvo djeteta od zaèeæa i njegovo pravo na život, dom i obitelj te 3) Nove ideje u promicanju i zaštiti velikih obitelji.

Kasno popodnevne sesije u okviru Modernih bioetièkih izazova ponovno su obuhvatile pet cjelina: 1) Bioetika: izazovi ljudskom dostojanstvu u 21. stoljeæu, 2) Okrugli stol: Znanost i obitelj, 3) Nadilazeæi kontraceptivni mentalitet, 4) Legalizirana eutanazija ili obiteljska skrb? 5) Neimanje djece: Uzroci i posljedice.

Treæi dan (nedjelja, 13. svibnja)

Posljednji dan Kongresa zapoèeo je slavljenjem Svete mise, u kojoj su se sudionici euharistijskog slavlja prisjetili 90. obljetnice fatimskih ukazanja te 26. godišnjice pokušaja atentata na blagopokojnog papu Ivana Pavla II. Potom je umjesto kardinala Alfonsa Lopez-Trujilla, Predsjednika papinskog vijeæa za obitelj, koji je morao izostati s kongresa buduæi da je zajedno s papom Benediktom XVI. sudjelovao na apostolskom posjetu Brazilu, njegovo izlaganje proèitao otac Grzegorz Kaszak, dugogodišnji èlan Papinskog vijeæa za obitelj. Potom je uslijedio plenarni okrugli stol na kojem su sudionici progovorili o temi Vitalne sveze vjere i obitelji.

Kongres je zakljuèen usvajanjem Varšavske deklaracije koja najbolje sažima smisao, ciljeve i zakljuèke ovog važnog meðunarodnog dogaðanja koje je pokazalo da u svijetu ima dovoljno onih koji drže do naravnog braka i obitelji, a što osnažuje nadu u buduænost unatoè svim izazovima i problemima s kojima se obitelj suoèava u današnjem postmodernom društvu. Obitelj je uistinu temeljna stanica društva, ali ona je i prije i iznad društva, jer svoju osnovu ima u antropološkoj naravi èovjeka te æe kao takva zasigurno nadživjeti svako društvo.

Na IV. Svjetskom kongresu obitelji u organizaciji Ureda HBK za obitelj i p. Krzystofa Rodaka, èlana Vijeæa HBK za obitelj, aktivno je sudjelovala i osmeroèlana delegacija iz Hrvatske. Zahvaljujuæi Hrvatskoj turistièkoj zajednici kao i tvrtkama Kraš d.d. i Potomac d.o.o. iz Zagreba te SMS d.d. iz Splita hrvatska je delegacija, iako relativno mala, dostojno predstavljala Hrvatsku te je uz prepoznatljiv vizualni identitet ostavila upeèatljiv dojam ostvarujuæi pritom važne meðunarodne kontakte.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png