Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Rastavljeni i ponovno civilno vjenèani

Ispis E-mail

(usp. Direktorij, 63.)

 

Sve je više sluèajeva da oni koji su se civilno razveli nakon što su sklopili crkvenu ženidbu ponovno sklapaju samo graðansku ženidbu. Za neke od njih to je povod dodatnog udaljavanja od Crkve, a neki od njih nisu u potpunosti niti svjesni da nisu u skladu s Božjim naumom o braku i obitelji. Drugi opet, svjesni problematiènosti svojega novog stanja, nastoje na svoj naèin služiti Bogu i ukljuèiti se sve više u život Crkve. Crkveni nauk jasno govori da njihova nova veza nipošto ne razrješuje njihovu prethodno sklopljenu crkvenu ženidbu, tj. da njihov sadašnji život nije u skladu s evanðeoskim naèelom o nerazrješivosti ženidbe.1

Unatoè tome, ne može se u potpunosti izjednaèavati svaki od ovih sluèajeva. Pastoralni djelatnik uvijek treba gledati na pojedine sluèajeve i pojedinaène osobe. Naime, ima sluèajeva da je netko ušao u novo zajedništvo nakon što je svim silama nastojao saèuvati braèno zajedništvo, ali je ipak bio posve neopravdano napušten. Drugi su opet ušli u novo zajedništvo nakon što su nepromišljeno i lakomisleno razorili svoju ženidbu. Napokon, ima sluèajeva da netko ulazi u novo zajedništvo radi dobra djece ili u uvjerenju da njihova prva ženidba i nije bila valjana.2

U svakom sluèaju, treba naglasiti da su takvi supružnici èlanovi kršæanske zajednice. Iako su oni iskljuèeni od primanja sakramenata, kršæanska im zajednica treba posvetiti posebnu pozornost. Za njih treba moliti i poticati ih na molitvu, na slušanje Božje rijeèi, na neporoèan život u skladu s njihovim stanjem; poticati ih na kršæanski odgoj njihove djece i pomagati im u tome. Crkvena zajednica pozvana je, dakle, èiniti sve da se oni ne bi osjeæali iskljuèenima nego, naprotiv, poticanima na kršæanski život u skladu s ovim okolnostima. Kršæanska zajednica neka se uzdržava od bilo kakve moralne prosudbe ili osude, jer Bog jedini poznaje u potpunosti ljudska srca (usp. Dj 1,24).3

U važnim životnim prigodama (roðenje i krštenje djeteta, obiteljska žalost i sl.) neka vjernici nastoje biti bliski takvim osobama svojom ljudskom i kršæanskom susretljivošæu, èuvajuæi se pri tom davanja 'lažne nade' ili krive informacije o njihovom crkvenom stanju.

"Isto tako, poštovanje koje valja iskazivati sakramentu ženidbe, samim braènim drugovima i njihovim ukuæanima, a i prema zajednici vjernika, zabranjuje pastirima da iz bilo kojeg razloga ili pod bilo kakvom izlikom, pa i pastoralne naravi, održavaju za razvedene koji se ponovno vjenèaju bilo kakav obred. Takvo održavanje obreda davalo bi dojam nekog sakramentalnog slavlja novog valjanog vjenèanja, pa bi prema tome dovodilo u bludnju u svezi s nerazrješivošæu valjano sklopljene ženidbe".4

Zadaæa je pastoralnih djelatnika i cijele kršæanske zajednice da pomogne braæi i sestrama koji se nalaze u takvim okolnostima da se nipošto ne osjeæaju iskljuèenima iz Crkve, nego, naprotiv, pozvanima da djelatno sudjeluju u njezinu životu.

Valja ih poticati da u bogoslužju, osobito na nedjeljnoj euharistiji, vjerno slušaju Božju rijeè, da sudjeluju u razlièitim duhovnim sadržajima kao što su kateheze, predavanja, duhovne obnove, nesakramentalna pokornièka bogoslužja. Osobito ih valja poticati da ustraju u svakodnevnoj molitvi. Neka se, konaèno, trude oko kršæanske ljubavi i kršæanskih djela milosrða, tako da se njihova vjera oèituje u djelima. Zadaæa nesebiène kršæanske ljubavi neka se osobito oèituje u kršæanskom odgoju djece.

Njihovo sudjelovanje u aktivnom životu crkvene zajednice ogranièeno je njihovim stanjem. Tako ne mogu preuzimati one uloge u zajednici koje pretpostavljaju puninu kršæanskog svjedoèenja. To se odnosi na liturgijske službe kao što je služba èitaèa, akolita, izvanrednog djelitelja prièesti, krsnog i krizmanog kuma. To vrijedi i za službu vjerouèitelja i katehete.

Vjerna Gospodnjoj zapovijedi, Crkva ne može pripustiti sakramentu pomirenja i prièesti razvedene i ponovno civilno vjenèane vjernike, buduæi da je vjerna Gospodnjoj zapovijedi o nerazrješivosti ženidbe. Crkva ne želi praviti razlike meðu vjernicima, nego ih samo poziva da dosljedno žive prema izboru kojeg su sami uèinili.

Kada je povratak u prvobitno zajedništvo nemoguæ zbog bolesti, poodmakle dobi ili zbog dobra djece, a oni, bez veæe sablazni, odluèe živjeti u braènoj uzdržljivosti, onda je moguæ njihov povratak sakramentima Crkve.

1 Usp. FC, 84.
2 Usp. FC, 84.
3 Usp. FC 84.
4 FC, 84.

:: Popis kratica

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png