Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica arrow Obiteljski pastoral u Hrvatskoj arrow Djelatnici i suradnici obiteljskog pastorala

Djelatnici i suradnici obiteljskog pastorala

Ispis E-mail

  (Direktorij, 66.-71.)

Crkva drži da su kršæanski supruzi po milosti i poslanju sakramenta ženidbe nositelji (subjekt) obiteljskog pastorala. Uz njih postoje i drugi djelatnici obiteljskog pastorala koji su to po svojim karizmama, službama i odgovornostima u Crkvi.

U kršæanskoj su zajednici svi i svaki pojedinaèno pozvani dati svoj prinos obiteljskom pastoralu. Pri tome to èini svatko na svoj naèin i u skladu s mjestom i ulogom koju ima u kršæanskoj zajednici.

a) Biskup

Biskup je u svojoj biskupiji prvi pozvan posvetiti obiteljskom pastoralu svoje zanimanje, zauzetost i posebnu pastoralnu skrb u skladu sa znaèenjem i poslanjem koje obitelj ima, po Božjem naumu, u životu pojedinoga èovjeka, naroda i u cjelokupnoj povijesti spasenja.1 On treba ustanoviti biskupijske strukture za cjelovit pastoral braka i obitelji i pružati im potporu. On, štoviše, potièe i upuæuje na uvijek nova pastoralna djelovanja na tom podruèju. Biskup, zajedno sa sveæenicima, svojim prvim suradnicima, bdije nad svetošæu ženidbe svojih vjernika u svim njezinim ljudskim i kršæanskim danostima, smatrajuæi to svojom veoma važnom zadaæom.2

Njegovoj pastirskoj skrbi pripada postaviti kriterije formacije za profesionalne djelatnike u pastoralu braka i obitelji, kriterije za izgradnju volonterskih suradnika u istom pastoralu kao i za njihovu trajnu duhovnu i struènu izgradnju na župnoj, meðužupnoj i biskupijskoj razini.

b) Sveæenici, ðakoni

Biskupu u pastoralnoj skrbi za obitelji pomažu sveæenici. Naime, "njihova se odgovornost ne proteže samo na æudoredne i liturgijske probleme, veæ i na probleme osobne i društvene naravi" u svakoj obitelji.3 Ta njihova odgovornost "predstavlja bitni dio službe Crkve s obzirom na brak i obitelj"4. Pozvani su promicati 'evanðelje braka i obitelji', pripravu za kršæansku ženidbu, slavljenje sakramenta ženidbe, razlièite inicijative koje prate i pomažu obitelji u njihovu rastu u ljubavi, te su na raspolaganju za duhovnu pomoæ i vodstvo supružnika i djece. Trebaju osobito biti bliski onima koji su u nevolji i krizi. Napokon, trebaju poraditi na tome da bude dovoljno suradnika u pastoralu braka i obitelji, i to u okviru župe i dekanata te se brinuti za njihovu trajnu duhovnu i struènu izgradnju. Trude se otkrivati darove i karizme pojedinih kršæana, tako da u radu s obiteljima bude struènih osoba ispunjenih ljubavlju za tako odgovoran oblik apostolata. Naravno, njihovo djelovanje i pouèavanje uvijek mora biti u skladu s uèiteljstvom Crkve.5 Zbog svega toga važno je da se u teološkoj i pastoralnoj izobrazbi sveæenièkih kandidata dade dužna pozornost pastoralu braka i obitelji, tj. studiju braka i obitelji pod sakramentalnim, moralnim, duhovnim i pastoralnim vidikom.6 Sve to na slièan naèin vrijedi i za stalne ðakone. A oženjeni æe ðakoni u obiteljskom pastoralu moæi dati na poseban naèin svjedoèanstvo kršæanskog života.7

c) Redovnici i redovnice

Redovnici i redovnice daju vjernicima osobno svjedoèanstvo svojega života: "Oni svim vjernicima dozivaju u pamet onu divnu, po Bogu zasnovanu ženidbu koja æe se potpuno oèitovati istom u buduæem životu, a po kojoj Crkva ima jedinog Zaruènika - Krista".8 Meðu osobama koje žive u braku redovnici i redovnice svjedoèe veæ samom svojom prisutnošæu da se èovjek, koji je na zemlji jedino stvorenje što ga je Bog htio radi njega samoga, ne može potpuno ostvariti, osim po iskrenom i potpunom darivanju sebe samoga, te da je ženidba sveta stvarnost jer znaèi poziv na potpuno darivanje sebe samoga 'kao Gospodinu' (usp. Ef 5,22). Svojim osobitim svjedoèanstvom savršene ljubavi i djevièanske budnosti u kojoj je osoba èisti uzvratni dar zaruènice Kristu zaruèniku (usp. Ef 5,22-33), osobe posveæena života uprisutnjuju u sredini u kojoj žive vertikalnu dimenziju braènog i obiteljskog života te štite od osiromašenja i profanacije uzvišeni dar tjelesnosti i spolnosti po kojoj braèni drugovi 'više nisu dvoje nego jedno tijelo' (usp. Post 1,24).

(više... Djevièanstvo i ženidba pojavljuju se tako kao dva oblika afirmacije istine o èovjeku kao pozivu na savršenu ljubav i darivanje 'na sliku Krista i Crkve', koje je osloboðeno svake natruhe sebiènosti i egoizma. Redovnièki život, stoga, nije i ne smije biti umanjivanje važnosti ženidbenog života, nego je, naprotiv, afirmacija svetosti braène ljubavi kao predokusa potpunog zajedništva s trojedinim Bogom. Iz tog susreta s osobama koje žive u braku i sami izlaze osnaženi za vjernu ljubav prema svom crkvenom pozivu i za nastojanje da svoje redovnièko predanje u djevièanskoj budnosti pretvaraju u mjesto plodne ljubavi i vjernosti.)

Upravo zbog svog sasvim osobitog naèina svjedoèenja i afirmacije istine o èovjeku kao pozivu na ljubav i na savršeno darivanje, redovnici i redovnice mogu se više posvetiti odreðenim podruèjima braènog i obiteljskog pastorala, osobito produbljenju duhovnosti braènog darivanja i zajedništva, brizi za djecu, za napuštene, neželjene, s posebnim potrebama i teškoæama u razvoju. Svoju kršæansku ljubav i brigu mogu posvetiti nepotpunim obiteljima, obiteljima u poteškoæama, starima i bolesnima. Redovnici i redovnice takoðer mogu sudjelovati u pripravi za ženidbu, u obiteljskim savjetovalištima, u odgoju obitelji za molitvu i duhovne vrijednosti i opæenito u svim oblicima obiteljskog pastorala. Istodobno braèni i obiteljski pastoral posredno promièe poziv na djevièanstvo te braène drugove i njihovu djecu potièe na radosno ugraðivanje vlastitog života u rast kraljevstva Božjega.

d) Laici specijalizirani za obiteljski pastoral

U obiteljskom pastoralu posebno mjesto imaju laici specijalizirani za takvo služenje: lijeènici, pedagozi, psiholozi, pravnici, obiteljski savjetnici itd. Oni, bilo kao pojedinci, bilo u okviru razlièitih institucija, mogu i trebaju dati svoj dragocjeni doprinos.9

e) Supruzi, nositelji obiteljskog pastorala

Valja osobito cijeniti doprinos kršæanskih supruga i kršæanskih obitelji u obiteljskom pastoralu. Oni po milosti sakramenta ženidbe trebaju biti nositelji pastorala braka i obitelji. Nadalje, oni su osobito prikladni za kršæansko svjedoèanstvo u pastoralu braka i obitelji i za djelovanje u obiteljskom pastoralu.10

 

Najbliže moguænosti edukacije/formacije iz obiteljskog pastorala u inozemstvu:

  • na Papinskom institutu Ivana Pavla II. za studij o braku i obitelji u Rimu (rezidencijalno) - poveznica: http://www.istitutogp2.it/,

  • Master ili Corso di diploma organiziran u suradnji Instituta i Ureda za pastoral obitelji Talijanske biskupske konferencije (povremeno i na daljinu) - pdf DepliantMaster_2007 318 Kb

  • Papinski teološki institut - studij braka i obitelji u Gamingu, Austrija: poveznica - http://www.iti.ac.at/ 


1 Usp. FC, 73.
2 Usp. HV, 30.
3 Usp. FC, 73.
4 Usp. FC, 73.
5 Usp. FC, 73.
6 Usp. DFS, 13-54.
7 Usp. DSŽTÐ, 61.
8 Usp. PC, 12.
9 Usp. FC, 75.
10 Usp. FC, 71.
 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png