Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Sastanak povjerenika / sjednica Vijeæa HBK za život i obitelj 10. listopada 2016.

Ispis E-mail

zgrada_hbk.jpgU ponedjeljak, 10. listopada 2016. u prostorijama Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu pod predsjedanjem dubrovaèkog biskupa mons. Mate Uziniæa, predsjednika Vijeæa HBK za život i obitelj u jutarnjim satima održan je prvo sastanak nad/biskupijskih povjerenika za pastoral braka i obitelji, a zatim u popodnevnim satima i sjednica Vijeæa.

Povjernici su nakon uvida u relevantna prošla i aktualna zbivanja, raspravljali o prijamu i moguænostima primjene apostolske pobudnice Radost ljubavi u pastoralnoj praksi s osobitim naglaskom na priježenidbeni pastoral. Petar-Krešimir Hodžiæ, voditelj Ureda HBK za život i obitelj, iznio je prikaz stanja u pastoralu priprave za brak Crkve u Hrvatskoj te su razmatrani daljnji koraci u smislu unapreðenja toga specifiènog pastorala. Zakljuèeno je da nije dovoljno samo razvijati priježenidbeni veæ se usporedo treba razvijati i posliježenidbeni pastoral, a ponajprije u smislu praæenja novovjenèanih braènih parova gdje veæ postoje neka dobra iskustva. Razgovaralo se i o tijeku drugog ciklusa obiteljskog pastorala Majèinstvo i oèinstvo - dva lica roditeljskog poslanja, a povjerenici su preuzeli katehetski materijal Izazov oèinstva kako bi u što skorijem roku stigao do župa i poèeo se obraðivati. Izvijestili su o planovima za produbljivanje teme u svojim nad/biskupijama u iduæem razdoblju, a dogovoreno je i da se radnoj skupini Vijeæa koja je veæ zapoèela rad na katehetskom materijalu Izazov majèinstva upute prijedlozi za naglaske koje bi valjalo obraditi u katehezama.

U popodnevnim satima vijeænici su prvo upoznati s aktualnostima, a zatim su se u kontekstu drugog ciklusa obiteljskog pastorala kratko osvrnuli na katehetski materijal Izazov oèinstva koji je otisnut. Mr. sc. Zrinka Gregov, tajnica Vijeæa, iznijela je izviješæe o radu radne skupine za izradu katehetskog materijala Izazovmajèinstva za osnaživanje žena/majki u odgovornom ispunjavanje poslanja u obitelji, Crkvi i društvu. U nastavku je Danijela Balen izvijestila o seminaru Majèinstvo juèer i danas o ulozi i važnosti majèinstva koji je održan u Rimu 6. i 7. svibnja 2016. u sklopu Tjedna majki. Zakljuèeno je kako je potrebno pronalaziti i isticati pozitivne primjere majèinstva i oèinstva te da bi bilo vrlo korisno slièna dogaðanja redovito organizirati i u Hrvatskoj, a osobito tijekom iduæe dvije godine, jer bi se lijepo uklopila u temu aktualnog ciklusa obiteljskog pastorala.

Vijeænici su se, takoðer, osvrnuli na prikaz stanja u pastoralu priprave za brak Crkve u Hrvatskoj te na temelju njega, kao i na tragu smjernica iz pobudnice Radost ljubavi, razmotrili koje bi korake trebalo poduzeti da se podigne kvaliteta priprave za brak. Zakljuèeno je da treba bolje povezati dalju, bližu i neposrednu pripravu, kako bi se stvorio pastoralni kontinuitet koji bi imao poveznice s pastoralom mladih i pastoralnom studenata te se protezao u posliježenidbeni pastoral. Dodatni naglasci stavljeni su na potrebu produbljivanja sakramentalne dimenzije braka kao i na evangelizacijski aspekt braka i obitelji, a uoèena je i važnost uvoðenja interaktivnih sastavnica u zaruènièke teèajeve.

U završnom dijelu sjednice, polazeæi od predizbornog suèeljavanja održanog 1. rujna u Zagrebu, povela se rasprava o naznakama obiteljske odnosno demografske politike, kao i o nedavno objavljenim Tezama za Obiteljski zakon te nekim drugim aktualnim pitanjima koja spadaju u djelokrug rada Vijeæa. Dogovoreno je da se iduæa sjednica zajedno s povjerenicima održi krajem sijeènja 2017. uoèi Dana života kada bi bila predstavljena i prigodna poruka biskupa Uzniæa.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png