Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Uvodni program susreta na Trsatu

Ispis E-mail

pocetna.jpg

 

 

 

Uoèi središnjeg euharisijskog slavlja Drugog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji, bio je uprilièen uvodni program koji je zapoèeo u nedjelju 19. travnja u 10 sati. Njegova okosnica bila je izgradnja "Nazaretske kuæice" sadržajno utemeljena na prethodno prireðenoj graði za obitelji, nastaloj kao plod rada Ureda HBK za život i obitelj te struènih suradnica s. Gordane Igrec, s. Katarine Piškoviæ i gðe Brankice Blaževiæ.

 

Program prožet molitvenim, glazbenim i svjedoèkim sastavnicama vodili su Maja Šimièiæ-Roksandiæ i Marin Miletiæ te mons. Zlatko Koren, rektor Hrvatskog nacionalnog svetišta Majke Božje Bistrièke.

uvodni_program-voditelji.jpg

Nakon pozdrava i uvodnih rijeèi voditelja, u pratnji dvojice vitezova Papinskoga viteškog reda svetog Groba Jeruzalemskog, šestero djece iz Rijeèke nadbiskupije donijelo je baznu maketu "Nazaretske kuæice". Time se željelo ukazati na predaju o èudesnom prijenosu Marijine kuæe iz Nazareta na Trsat, ali i na moguænost da su ju prenijeli vitezovi križari pritom skreæuæi pozornost na potrebe kršæana u Svetoj zemlji i na Bliskom istoku.

 

nosenje_kucice_1.jpg
nosenje_kucice_2.jpg

U nastavku mons. Valter Župan, krèki biskup u miru i predsjednik Vijeæa HBK za život i obitelj, prevodio je pjevanje molitve Oèenaša.

ocenas_zupan.jpg

Potom su, upuæujuæi na potrebu svehrvatskog zajedništva, obitelji predstavnice svih hrvatskih (nad)biskupija te jedna obitelj povratnika iz Australije, zapoèele ugraðivati 18 elemenata "Nazaretske kuæice". Sadržajno su ti elementi bili vezani uz stožerne i bogoslovne kreposti te Božje zapovijedi prispodobljene na interaktivan i zanimljiv naèin. Obitelji su prvo postavile element na odgovarajuæe mjesto, a potom izrekle prigodnu molitvu. Uz to, pet obitelji iznijelo je svoja svjedoèanstva kako bi ohrabrile i potaknule ostale na življenje kreposti i vršenje Božjih zapovijedi u svakodnevnici izraðujuæi time svoje obitelji, Crkvu i domovinu.

Elemente za stožerne kreposti, u obliku ugaonih stupova, ugradile su: obitelj Pahljina Hernandez iz Krèke biskupije (razboritost), obitelj Milovan iz Poreèko-pulske biskupije (pravednost), obitelj Vugrin iz Bjelovarsko-križevaèke biskupije (jakost) i obitelj Paukoviæ iz Požeške biskupije (umjerenost).

pahljina-hernandez.jpg
milovan.jpg
 vugrin.jpg paukovic.jpg

Božje zapovijedi predstavljale su zidove kuæice, a elemente za prve èetiri postavile su: obitelj Di Ceglie iz Dubrovaèke biskupije (1.), obitelj Kauriæ iz Gospiæko-senjske biskupije (2.), obitelj Èanèareviæ kao predstavnici Vojnog ordinarijata (3.) te obitelj Mitroviæ iz Splitsko-makarske nadbiskupije (4.).

diceglie.jpg
kauric.jpg
 cancarevic.jpg  mitrovic.jpg

U kontekstu teme susreta i obilježavanja 20. obljetnice objave enciklike Evangelium vitae svetoga pape Ivana Pavla II., element uz 5. Božju zapovijed ugradila je obitelj Lovrenèiæ izrekavši zatim i potresno svjedoèanstvo o nedavno proživljenom iskustvu trudnoæe u kojem su hrabro obdržavajuæi spomenutu zapovijed posvjedoèili u prilog evanðelja života, iako je sve naizgled bilo besmisleno.

lovrnicevic1.jpg
lovrincevic2.jpg

Elemente uz preostale Božje zapovijedu redom su ugradili: obitelj Miloš iz Hvarske biskupije (6.), supružnici Vladušiæ kao predstavnici Križevaèke eparhije (7.), obitelj Mašina iz Zadarske nadbiskupije (8.), obitelj Barberiæ iz Ðakovaèko-osjeèke nadbiskupije (9.) te obitelj Grkoviæ, povratnici iz Australije (10.), èime se željelo ukazati na potrebu preokretanja zabrinjavajuæeg trenda odlaska mladih ljudi i obitelji u inozemstvo.

milos.jpg
 vladusic.jpg  masina.jpg
 barberic.jpg   grkovic.jpg

Uz tri bogoslovne kreposti, vjeru, ufanje i ljubav, bila su vezana posljednja èetiri elementa s tim da su vjera i ufanje predstavljene kao dvije strane krova, a ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu kao dvije vratnice ulaznih vrata. Uz svaki od elemenata izreèeno je i svjedoèanstvo:

Obitelj Puljek iz Rijeèke nadbiskupije posvjedoèila je svoju vjeru i pouzdanje u Boga u raðanju i odgajanju brojne djece, iako to nisu od poèetka bili njihovi planovi;

puljek.jpg 

 

 

 

 


Obitelj Nakiæ iz Šibenske biskupije posvjedoèila je kako ufanje u Boga može donijeti èudesne plodove: da autistièno dijete postane blagoslov, a iduæa trudnoæa umjesto najavljene smrti majci donese život.

nakic.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obitelj Polanšèak iz Sisaèke bikupije dala je svjedoèanstvo o Božjoj ljubavi koja je preko bolesti majke zahvatila u njihov život i kako se zatim na tom tragu u njoj rodilo redovnièko zvanje.

polanscak.jpg


Obitelj Mlinariæ iz Zagrebaèke nadbiskupije svojim je svjedoèanstvom potvrdila kako davanje desetine svojih prihoda postaje izvorom milosti, blagoslova i poticaja na ljubav prema bližnjemu.

mlinaric.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 

Okupljeni su suoèeni s pitanjima jesu li, nakon što su èuli svjedoèanstva, spremniji povjerovati i prihvatiti Božje zahvate u naše živote, u živote naših obitelji i u sadašnju situaciju u Hrvatskoj te jesu li svjesni da se pomaci na bolje neæe dogoditi ako sveæenici ostanu u svojim župnim kuæama, a obitelji u svojim domovima, pa ma kako u njima sve bilo uredno i èisto u svakom pogledu? Svi su pozvani da prvo zagrabe žive vode s izvora spasenja, a zatim, kako to papa Franjo traži, u radosti Evanðelja iziðu u svijet odnosno postanu neustrašivi svjedoci istine evanðelja braka i obitelji

Na samom kraju programa mons. Koren je progovorio o znaèenju Zavjetne spomen svijeæe hrvatskih katolièkih obitelji koja je, uz zvuke pjesme susreta "Kristu vjerni zauvijek", u ulaznoj procesiji donesena iz bazlike do oltara u perivoju Trsatskog svetišta.

koren_svijeca.jpg

Program su svojim glazbenim umijeæem obogatili Nadbiskupijski zbor mladih te orkestar roditelja i djece iz Rijeke.

zbor.jpg
orkestar.jpg

Cjeloviti video zapis uvodnog programa može se pogledati na mrežnost stranici Susreta.

(fotografije: foto Kurti).

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png