Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Rijeèka

Ispis E-mail
2003. godine dekretom rijeèkog nadbiskupa uspostavljen Ured za obitelj pri Rijeèkoj nadbiskupiji. Ured se brine o permanentnoj edukaciji zaruènika i mlaðih braènih parova kroz program Priprema za brak, prati mlaðe braène parove kroz post-vjenèani pastoral, radi s obiteljima i roditeljima na promicanju stvaranja zdravog obiteljskog ozraèja i odgovornog roditeljstva.

Djelovanjem ostvaruje Ured za obitelj svoj cilj, a to je osvješæivanje osoba za braène i obiteljske vrednote, te sveobuhvatna pomoæ u buduæim i postojeæim obiteljima da ostvare kvalitetu života.

Djelatnici su u Uredu za obitelj: Ivan Nikoliæ, Vedrana Blaškoviæ i Željka Frkoviæ.

Priprema za brak
(bliža ili neposredna)

Praæenje mladih braènih parova
Radionice s braènim parovima s ciljem pomaganja u izgraðivanju obiteljskog sustava

Škola za roditelje
ikend susret roditelja i djece gdje se kroz rad u radionicama, roditeljima pomaže u kvalitetnijem ostvarivanju roditeljske uloge

Obiteljsko i braèno savjetovalište
Neposredna savjetodavna pomoæ braènim parovima i pojedincima, te cijeloj obitelj, s ciljem promicanja kršæanskih moralnih vrednota braka i obitelji.
Savjetodavni rada sa braènim parovima za prirodno planiranje obitelji, Billings metoda
Kontakt: Ured za obitelj Rijeèke nadbiskupije, Ivana Pavla II. 1, Rijeka,
Tel.051/330-467,e- mail. Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript ,
Obiteljski i braèni savjetodavac: Željka Frkovi, dipl.ped,
Savjetodavac za prirodno planiranje obitelji: dr.med. Jasna Jerbiæ

Obiteljska škola
Vikend susret obitelji Rijeèke metropolije; rad u radionicama s braènim parovima i djecom

Zajednice obitelji
Radionice s braènim parovima u župi, koje vode animatori zajednica obitelji, s ciljem postizanja kvalitete obiteljskog življenja

Obiteljska duhovnost
Duhovna obnova obitelji, Dan života

 

Dogaðanja;

- mjeseène pripreme mladih u pripremenju za sklapanje sakramenta ženidbe, Pripreme za brak se održava svaki mjesec tijekom godine, osim kolovoza

  • Svakog mjeseca se na èetiri lokacije, u èetiri djeèja vrtiæa na podruèju grada Rijeke održavaju radionice sa roditeljima èija su djeca polaznici istih vrtiæa, kroz rad u radionicama se obraðuju teme iz podruèja uspostave i održavanja braka i braènog odnosa, te teme iz podruèja odgoja i roditeljstva, na svaki susret roditelji mogu dovesti djecu o kojoj se brinu odgojiteljice iz djeèjeg vrtiæa

  • Sa ciljem pomoæi, osobito mladim roditeljima, u što boljem ostvarivanju roditeljske uloge, svake se godine organizira Roditeljska škola gdje se roditelje educira kroz predavanja i rad u edukativnim radionicama, ne susretu sudjeluju roditelji i djeca gdje se Ured za obitelj Rijeèke nadbiskupije obveže organizirati rad sa roditeljima, te ,posebno, kreativne radionice sa djecom.

  • Na planu Rijeèke metropolije svake se godine organizira Obiteljska škola koja okupi veliki broj obitelji iz èetiri biskupije; Istarske, Krèke, Rijeèke i Gospiæke, rad se organizira za roditelje i djecu, a teme se dotièu života u obiteljskoj zajednici

  • Krajem godine se organizira duhovna obnova prvenstveno za djelatnike Ureda za obitelj, za suradnike i za sve èlanove obitelji koji osjeæaju potrebu duhovno se obnoviti pred vrijeme Došašæa, tada bude prilika i za svetu ispovijed

  • Od 2007. godine, Ured za obitelj Rijeèke nadbiskupije zapoèinje sa organizacijom duhovne pripreme mladih parova koji se spremaju za ulazak u braènu zajednicu, a koji su prošli program Pripreme za brak, tu æe biti takoðer prilika za ispovijed, sv. misu, te druženje, ovakvi susreti æe se, za poèetak, odvijati dva puta godišnje ili èešæe ukoliko bude više parova zainteresirano i

Naša stranica:
www.mojaobitelj.net

Suradnici Ureda za obitelj:

Lahorka Jurèiæ
Jasna Jerbiæ
Tanja Staniæ Brdar
Katarina Jusup
Kristina Zubalj
Jadranka Tomasiæ
Tomislav Tomasiæ
Darko Sambol
Melita Periæ

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png