Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Održan studijski dan za djelatnike i suradnike obiteljskog pastorala

Ispis E-mail

U petak 9. ožujka 2007. povodom pete obljetnice svog djelovanja, Ured HBK za obitelj organizirao je studijski dan za djelatnike i suradnike u obiteljskom pastoralu na temu «Sebedarje i suradnja pastoralnih djelatnika i suradnika u strukturalnom i strategijskom razvoju obiteljskog pastorala». Plenarni segmenti studijskog dana održani su u velikoj dvorani Filozofskog fakulteta Družbe Isusove na Jordanovcu u Zagrebu, a popodnevni radionièki dio u dvoranama pri tamošnjoj župi Bezgrešnog Srca Marijina. Pozivu se odazvalo, i na studijskom danu sudjelovalo, šezdesetak osoba iz jedanaest hrvatskih biskupija meðu kojima èlanovi Vijeæa HBK za obitelj, djelatnici (nad)biskupijskih ureda za pastoral braka i obitelji, (nad)biskupijski povjerenici za pastoral braka i obitelji, biskupijski predstavnici u pastoralu priprave za brak te posliježenidbenom pastoralu, savjetodavci iz crkvenih braèno-obiteljskih savjetovališta, pastoralni teolozi te osobe koje su prošle ili prolaze neku struènu formaciju iz obiteljskog pastorala. Svoje predstavnike nisu imali samo Dubrovaèka, Hvarsko-braèko-viška i Požeška biskupija.

U prvom dijelu studijskog dana domaæin, dr. Petar-Krešimir Hodžiæ, voditelj Ureda HBK za obitelj, prigodnim rijeèima pozdravio je nazoène, a potom se sudionicima obratio mons. dr. Valentin Pozaiæa, pomoæni biskup zagrebaèki, pozdravivši skup u ime Hrvatske biskupske konferencije i uzoritog kardinala Josipa Bozaniæa. Gða. Ana Volariæ-Mršiæ, tajnica Vijeæa HBK za obitelj, proèitala je poticajnu pozdravnu poruku krèkog biskupa mons. Valtera Župana, predsjednika Vijeæa HBK za obitelj, a mr. p. Jure Bosanèiæ, S. J., prvi predstojnik Ureda, ukratko je izložio uvjete nastanka i dosadašnje djelovanje Ureda.

Nakon uvodnih rijeèi i pozdrava dr. Hodžiæ je predstavio strukturu i ukazao na sadržaje web-stranice Ureda HBK za obitelj (obitelj.hkb.hr), koja je osmišljena i izraðena u suradnji s tvrtkom A-WEB iz Pule. Stranicu obilježava geslo: »Na strani života, braka i obitelji», a prireðena je da bude izvor informacija i pomoæ djelatnicima i suradnicima u obiteljskom pastoralu, ali i svim onima koji se zauzimaju za život , brak i obitelj. Posebno je objašnjen logo stranice koji u pozadini ima obris karte Hrvatske, a u prvom planu stilizirani likovi muškarca, žene i djeteta oblikuju kuæu koja, s pleternim križem u vrhu, simbolizira «kuænu Crkvu», kako je obitelj nazvana na II. Vatikanskom saboru.

U nastavku jutarnjeg dijela studijskog dana dva temeljna izlaganja održao je, uvaženi gost iz Italije, mons. Sergio Nicolli, predstojnik Ureda za obiteljski pastoral Talijanske biskupske konferencije koji je, zajedno s tajnicom Ureda gðom. Ombrettom Pachiarini, došao u Hrvatsku uzvelièati obilježavanje pete obljetnice Ureda HBK za obitelj.

Okosnicu za prvo izlaganje na temu «Obitelji vjeruj u ono što jesi!» mons. Nicolli pronašao je u rijeèima pape Ivana Pavla II izgovorenih 21. listopada 2001. prilikom proglašenja blaženim braènih drugova Luigija i Marie Beltrame Quattrocchi. Time se papa nadovezao na svoje rijeèi iz apostolske pobudnice Obiteljska zajednica (Familiaris Consortio) gdje je napisao: «Obitelji postani ono što jesi!», jer da bi obitelj postalo ono što jest prvo je potrebno da u to povjeruje sama obitelj. Uz to, mons. Nicolli, takoðer je izrazio nužnost da u to povjeruje i Crkva. Naime, rekao je kako obiteljski pastoral bez svjedoèkog sudjelovanja supružnika i obitelji, a osobito onih primjereno pripremljenih i formiranih, je poput hodanja na jednoj nozi te da time obiteljski pastoral biva osiromašen i necjelovit.

Mons. Nicolli progovorio je u poèetku svog izlaganja kako su talijanski biskupi u Direktoriju za obiteljski pastoral ustvrdili da Crkva «ima neposrednu odgovornost naviještati, slaviti i služiti autentiènom «Evanðelju braka i obitelji» koje ima dvostruko znaèenje prvo u Božjem «radosnom naviještaju» o ljudskoj ljubavi, braku i obitelji, a drugo u tome da brak i obitelj kada se odvijaju prema Božjoj namisli predstavljaju «radosnu vijest» za èitav svijet i èovjeka današnjice. U središnjem dijelu svog izlaganja mons. Nicolli prikazao je obitelj kao podloga za razvoj osobe, za društvene promjene, a posebice se zadržao na tome kako je obitelj vrijedan izvor za poslanje Crkve. Potom je objasnio pojam i smisao izrièaja da je obitelj «ikona Trojstva». U završnom dijelu dotaknuo se ženidbe kao sakramenta, koji uz sakrament svetog reda, daje posebnu milost za osobito poslanje u Crkvi u službi izgradnje Božjeg naroda. U tom kontekstu izdvojio je novi obrednik vjenèanja, koji se u Italiji primjenjuje od studenog 2004. godine, a u kojemu se u više izrièaja istièe kako sakrament ženidbe nije samo dar mladencima veæ i èitavoj zajednici. Naglasio je, takoðer, kako obitelj nije samo objekt obiteljskog pastorala, kao što se to prije shvaæalo, veæ njegov istinski subjekt te da su, uz sveæenike i osobe posveæenog života, supružnici odnosno obitelji pozvane biti i njegovim kljuènim nositeljem svjedoèeæi i djelujuæi u duhu sebedarja, suradnje i zajedništva. Upravo na tom tragu, svoje prvo izlaganje završio je citiravši dio teksta iz zakljuèka pobudnice Obiteljska zajednica, u kojem papa Ivan Pavao II poziva sve kršæane da srdaèno i odvažno suraðuju sa svim ljudima dobre koji imaju odgovornosti u služenju obitelji. Nakon izlaganja uslijedila su pitanja sudionika koji su izrazili i svoje oduševljenje onim što su èuli.

Prvo izlaganje stvorilo je potku onom drugom, koje je mons. Nicolli naslovio «Strukture i sastavnice obiteljskog pastorala». To izlaganje bilo je više praktiène naravi, buduæi da ga je monsinjor utemeljio je osobnom iskustvu devetnaestogodišnjeg rada u matiènoj biskupiji Trento, ali i iskustva petogodišnjeg voðenja Nacionalnog ureda za obiteljski patoral kao i onog akumuliranog iskustva svojih predšasnika na toj poziciji. Prikazao koje sve strukture obiteljskog pastorala, slijedom èetrdesetogodišnjeg razvoja, trenutno postoje u Italiji na nacionalnoj, regionalnoj, biskupijskoj, meðužupnoj i župnoj razini. Osim «institucionalnih» struktura Crkve u Italiji, izdvojio je i neke druge poput dviju organizacija obiteljskih savjetodavaca kršæanskog nadahnuæa, mreže centara za prirodnu regulaciju plodnosti te mreže centara za život, koji su s Crkvom usko povezane, ali djeluje kao graðanske organizacije.

Izlaganje je nastavio prikazom sastavnica obiteljskog pastorala u Italiji obuhvaæajuæi sva najvažnija podruèja djelovanja od odgoja adolescenata i mladih za ljubav, priprave zaruènika za brak i obitelj, slavljenja ženidbe, praæenja mladih supružnika i roditelja, braène i obiteljske duhovnosti, te posebne i specifiène pastoralne skrbi koja se posveæuje brakovima i obiteljima u teškoæama i neregularnim situacijama. Mons. Nicolli istaknuo je kako se obiteljski pastoral ne može i ne smije svesti samo na pripravu za brak odnosno zaruènièke teèajeve, iako je to njegova znaèajna sastavnica i vrijedna polazna toèka od koje se prije dvadesetak godina krenulo i u Italiji. Spomenuo je i suradnju Ureda za obiteljski pastoral s drugim uredima i pastoralnim strukturama Talijanske biskupske konferencije, kao i slièna iskustava na razini regija i biskupija, koja veæ donose dobre plodove poput suradnje s pastoralom mladih, pastoralom zvanja te katehetskim strukturama koje se meðusobno prirodno nadopunjavaju. Ovaj dio predavanja imao je osobitu vrijednost za organizatora i sudionike studijskog dana, buduæi da su neka podruèje u Hrvatskoj veæ donekle razvijena (npr. zaruènièki teèajevi, obiteljske škole), s nekima se tek sustavno zapoèelo (npr. praæenje mladih supružnika u Rijeèkoj nadbiskupiji, crkveno-braèno obiteljska savjetovališta), a neka još nisu zaživjela u dovoljnoj mjeri. Iskustva u rješavanju pojedinih problema te primjeri uspjeha predstavljaju nadahnuæe i poticaj svima koji se darivaju i djeluju u obiteljskom pastoralu, pa je zato i jedan dio web-stranice Ureda posveæen razmjeni iskustava i uspjeha u obiteljskom pastoralu.

Naposljetku, predavaè je ustvrdio kako nema sustavnog i strategijskoj razvoja obiteljskog pastorala bez ciljane i ozbiljne formacije djelatnika i suradnika kako kršæanskih supružnika tako i sveæenika te drugih osoba posveæenog života. Na tragu toga talijanski Ured za obiteljski pastoral pokrenuo je niz inicijativa na nacionalnoj razini, a uoèavaju se kvantitativni i kvalitativni pomaci u pojedinim njihovim regijama i biskupijama, jer je posljednjih godina sve veæi broj osoba koji su završili neku od ponuðenih formacija iz obiteljskog pastorala. Naznaèio je kako talijanske biskupije u zadnje vrijeme ulažu znaèajna sredstava u takvu formaciju. Monsinjor Nicolli posebno je istaknuo suradnju Ureda s Papinskim institutom za studij braka i obitelji Ivan Pavao II u Rimu glede organizacije dva takva programa edukacije i formacije: Master i Corso Estivo, predstavljenih u prigodnom deplianu i DVD-u, primjerak kojih su on i njegova tajnica donijeli za sve sudionike studijskog dana. Svoje drugo izlaganje zakljuèio je rijeèima da ne treba preko noæi oèekivati velike pomake i uspjehe, veæ da se, uz dobro planiranje, valja radovati malim koracima napretka, koji su moguæi uz Božju pomoæ i zalaganje svih onih pozvanih na zauzimanje u tom važnom i odgovornom pastoralu. Sudionici su svojim pitanjima

U popodnevnom dijelu programa sudionici su se, prema podruèju svog interesa, rasporedili u tri skupine (radionice) svaka s naglaskom na pojedinoj sastavnici obiteljskog pastorala. Tako je u prvoj skupini naglasak bio na pastoralu priprave za brak, u drugoj na posliježenidbenom pastoralu, a u treæoj na pastoralu brakova i obitelji u teškoæama i neregularnim situacijama. Zadatak pojedine skupine bio je razmotriti odgovarajuæa poglavlja talijanskog upitnika za prikaz stanja u obiteljskom pastoralu, kojeg je talijanski Ured, sa svojim Savjetom i drugim strukturama 2003. godine, priredio za prikupljanje informacije i prijedloga o obiteljskom pastoralu deset godina nakon objavljivanja talijanskog Direktorija za obiteljski pastoral. Svaka skupina trebala je utvrditi koja pitanja bi se mogla nepromijenjena zadržati, koja izbaciti, te uz to konkretno predložiti koja bi se pitanja i na koji naèin mogla izmijeniti, a koja nadodati kako bi se upitnik što bolje prilagodio hrvatskim uvjetima i situaciji u obiteljskom pastoralu kod nas.

Zakljuèak studijskog dana mogao bi se sažeti u èinjenicu da æe stvaran prikaz trenutnog stanja u obiteljskom pastoralu, pet godina nakon hrvatskog Direktorija za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj objavljenog 2002. godine, zasigurno predstavljati najbolji oslonac svakom pastoralnom planiranju i buduæem djelovanju. U tom kontekstu Ureda HBK za obitelj nastavit æe predano djelovati u skladu sa svojim poslanjem i zadaæama odreðenim spomenutim Direktorijem.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png