Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Svako se zaèeto ljudsko biæe ima pravo roditi

Ispis E-mail

Do sada neprevedeni govor pape Benedikta XVI. èlanovima Talijanskoga pokreta za život iz svibnja 2008.


Svako se zaèeto ljudsko biæe ima pravo roditi

Govor pape Benedikta XVI. èlanovima Talijanskoga pokreta za život,

Vatikan, Dvorana blagoslova, 12. svibnja 2008.

 

Draga braæo i sestre,

S velikim vas zadovoljstvom danas primam i svakome od vas upuæujem srdaèan pozdrav. Ponajprije pozdravljam msgr. Michelea Pennisija, biskupa Piazze Armerine i nazoène sveæenike. Poseban pozdrav upuæujem poštovanom Carlu Casiniju, predsjedniku Pokreta za život i iskreno mu zahvaljujem za ljubaznim rijeèima koje mi je uputio u vaše ime. Pozdravljam èlanove Nacionalnog uprave i Izvršnog odbora Pokreta za život, predsjednike centara za pomoæ životu, odgovorne za razne službe: projekt Gemma [Progetto Gemma], Zeleni telefon [Telefono Verde], SOS život [SOS Vita] i Crveni telefon [Telefono Rosso]. Isto tako pozdravljam predstavnike udruge Papa Ivan XXIII. i nekih europskih pokreta za život.

Preko vas koji ste ovdje nazoèni širim nježne misli do onih koji su, ne mogavši osobno doæi, duhovno sjedinjeni s nama. Osobito mislim na brojne dobrovoljce koji uz samoodricanje i velikodušnost s vama dijele plemenitu težnju promicanja i obrane ljudskoga života od njegova zaèetka. Vaš posjet pada na tridesetu obljetnicu od kad je u Italiji ozakonjen pobaèaj. Kanite predložiti temeljito promišljanje o ljudskim i društvenim uèincima koje je taj zakon proizveo u graðanskoj i kršæanskoj zajednici u tom razdoblju. Promatrajuæi protekla tri desetljeæa i uzimajuæi u obzir sadašnje stanje, nemoguæe je ne priznati da je danas praktièki postalo teže braniti ljudski život jer se razvio naèin mišljenja postupnog obezvrjeðivanja njegove vrijednosti, buduæi da je on povjeren pojedinèevoj prosudbi. Posljedica toga je smanjeno poštovanje prema ljudskoj osobi, vrednoti koja je u korijenu svakoga civiliziranog suživota, bez obzira na vjeru koja se ispovijeda.

Naravno, brojni su i složeni uzroci koji dovode do tako bolnih odluka kao što je pobaèaj. S jedne strane, vjerna Gospodinovoj zapovijedi, Crkva se nikad ne umara isticati kako sveta vrednota postojanja svakoga èovjeka potjeèe iz Stvoriteljeva plana, a s druge strane potièe na promicanje svake inicijative u svrhu potpore ženama i obiteljima, kako bi se zajamèili povoljni uvjeti za prihvat života i za zaštitu ustanove obitelji utemeljene na braku izmeðu muškarca i žene. S druge strane, Crkva ohrabruje na promicanje svake inicijative u potporu ženama i obiteljima, kako bi se stvarali uvjeti skloni prihvatu života i zaštiti ustanove obitelji zasnovane na braku izmeðu muškarca i žene. Dopuštanje završetka [„prekida"] trudnoæe ne samo da nije riješilo probleme koji muèe brojne žene i nemali broj obitelji, nego je otvorilo još jednu ranu u našim društvima, nažalost veæ pritisnutima dubokim patnjama.

Zadnjih godina postoji velika posveæenost, i to ne samo od strane Crkve, kako bi se izašlo u susret potrebama i poteškoæama obitelji. Ipak, ne možemo skrivati da razlièiti problemi nagrizaju današnje društvo. Oni prijeèe da se, zbog nepovoljnog stanja u kojemu žive, ostvari želja tolikih mladih ljudi da se ožene i zasnuju obitelji. Nedostatak stalnog zaposlenja, zakonodavstva koje èesto nedovoljno štite majèinstvo, nemoguænost da se osigura odgovarajuæa potpora djeci, neke su od smetnji koje kao da guše potrebu plodne ljubavi otvarajuæi vrata rastuæem osjeæaju nepovjerenja u buduænost. Nužno je stoga udružiti snage kako bi razlièite ustanove iznova mogle usredotoèiti djelovanje na obranu èovjeèjeg života. Pozornost treba pokloniti obitelji u èijem se središtu život raða i razvija. Prijeko je potrebno pomagati obitelj svim zakonodavnim sredstvima kako bi se olakšalo njezino zasnivanje i odgojna uloga u današnjem teškom društvenom sklopu.

U ovom bitnom kontekstu društva, za kršæane uvijek ostaje otvoreno žurno i prijeko potrebno podruèje apostolata i evanðeoskog svjedoèenja: hrabro i s ljubavlju štititi život u svim njegovim razdobljima. Zato, draga braæo i sestre, molim Gospodina da blagoslovi djelovanje koje, kao centar pomoæi životu [Centro di Aiuto alla Vita] i pokret za život [Movimento per la Vita], poduzimate da se izbjegne pobaèaj, i u sluèajevima teških trudnoæa, radeæi istodobno na prosvjeæivanju, kulturnoj i politièkoj raspravi. Nužno je konkretno svjedoèiti da je poštovanje života prvi oblik pravde koji treba primjenjivati. Za onoga tko ima dar vjere to postaje obvezujuæi nalog, jer je Kristov sljedbenik pozvan da sve više bude „prorok" istine koja se ne može otkloniti: samo je

Bog - Gospodar života. On poznaje i voli, želi i vodi svakog èovjeka. Tu je najdublje i najveæe jedinstvo èovjeèanstva: u èinjenici da svako ljudsko biæe ostvaruje jedinstveni Božji plan, svako ima podrijetlo u istoj Božjoj stvarateljskoj zamisli. Tako se razumije zašto Sveto pismo kaže: Tko god oskvrnjuje èovjeka, oskvrnjuje Božje vlasništvo (usp. Postanak 9, 5).

Ove je godine šezdeseta obljetnica Deklaracije o pravima èovjeka èija je zasluga što je omoguæila razlièitim kulturama, pravnim izrièajima i društvenim ureðenjima da se zbliže oko temeljne jezgre vrednota, a time i prava. Kao što sam nedavno, za vrijeme posjeta Ujedinjenim narodima, podsjetio èlanice Ujedinjenih naroda, „ljudska prava traže da ih se poštuje jer su izraz pravednosti, a ne samo zato što ih nalaže zakonodavèeva volja... Promicanje ljudskih prava najuèinkovitija je strategija za uklanjanje nejednakosti izmeðu država i društvenih skupina kao i za poveæanje sigurnosti„" (New York, 18. travnja 2008.).

Zbog toga je vrlo pohvalan vaš napor na politièkom podruèju kao pomoæ i poticaj ustanovama da se rijeèi „ljudsko dostojanstvo" da pravo prepoznavanje. Vaša inicijativa Odboru za pritužbe Europskog parlamenta u kojoj branite temeljne vrednote prava na život od zaèeæa, obitelji zasnovane na braku muškarca i žene, prava svakoga zaèetog ljudskog biæa da se rodi i da ga u obitelji odgoje roditelji, dalje potvrðuje pouzdanost vaše privrženosti i punog zajedništva s crkvenim uèiteljstvom koje oduvijek proglašava i brani takve vrijednosti kao one o kojima se „ne može pregovarati".

Draga braæo i sestre, na susretu s vama 22. svibnja 1998. Ivan Pavao II. ponukao vas je da ustrajete u privrženosti ljubavi i obrani ljudskog života i podsjetio da je, zahvaljujuæi vama, puno djece moglo iskusiti radost neprocjenjivoga dara života. Deset godina kasnije, ja vam zahvaljujem na vašem služenju Crkvi i društvu. Koliko ste ljudskih života spasili od smrti! Nastavite tim putom i nemojte se bojati, kako bi osmijeh života pobijedio na usnama djece i njihovih majki. Svakoga od vas i brojne ljude s kojima se susreæete u centrima pomoæi životu povjeravam majèinskoj zaštiti Djevice Marije, kraljice obitelji, i dok vam jamèim da vas se spominjem u molitvi, od srca blagoslivljam vas i one koji pripadaju pokretima za život u Italiji, Europi i diljem svijeta.

papa Benedikt XVI.

Preuzeto iz: Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.) 40, str. 46-47.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png