Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Podruèja crkvenog djelovanja za brak i obitelj

(usp. Direktorij, 39.)


Svaki èovjek ima svoju vlastitu povijest u koju su utkane slike i iskustva, prije svih, vlastitih roditelja kao supružnika i obiteljskog zajedništva u roditeljskom domu, iskustva braènog i obiteljskog (ne)razumijevanja izmeðu roditelja meðusobno i djece. Ta iskustva mladi naraštaji nose sa sobom i ona utjeèu na njihov vlastiti život i odnos prema braku i obitelji.

Kao što svaki pojedinac ima vlastiti put i dostignuti stupanj rasta i sazrijevanja prije ulaska u brak, tako se rast nastavlja u svakom braku i obitelji, ali tada udvoje kao supružnika, odnosno, kad doðu djeca, kao obitelji. U tom vidu brak i obitelj su živa i dinamièna stvarnost koja u sebi nosi poziv na rast i sazrijevanje te sve cjelovitije ostvarenje vrednota i zadaæa ženidbe. Istodobno svaki brak i svaka obitelj ima svoje etape u kojima se uvijek iznova nameæu nova pitanja na koja treba dati odgovore.

Iz temeljne odrednice za pastoralno djelovanje da je èovjek put Crkve1 proizlazi, dosljedno, da je i obitelj put Crkve2 - da bi uspio èovjek, da bi uspjeli brak i obitelj. Potrebno je stoga stvoriti mrežu trajne i sustavne pastoralne brige za brak i obitelj, te biskupijske, regionalne i župne strukture permanentnog rada sa supružnicima i obiteljima i njihovog trajnog praæenja.

Èovjek osobno, pa tako i njegov brak, i obitelj rastu i sazrijevaju postupno i u tom smislu pastoralno djelovanje crkvene zajednice treba slijediti obitelj „prateæi je korak po korak u razlièitim etapama njenog oblikovanja i razvoja"3.

Crkveno djelovanje upravlja svoju skrb prema svim brakovima, a ne samo onima koji su 'uspjeli', 'èvrsti' i 'stabilni'. Naprotiv, posebnu brigu pokazuje prema onima koji su u teškoæama ili neregularnim prilikama kao rastavljeni i razvedeni, razvedeni i ponovno oženjeni, izvanbraène zajednice života itd. Ono ih prati u svim etapama i na svim podruèjima njihovog braènog i obiteljskog zajedništva te ih postupno vodi prema sve veæoj ljudskoj i kršæanskoj zrelosti, odnosno prema usklaðivanju vlastitog braka i obitelji s Božjom zamisli.

To znaèi da crkveno djelovanje za brak i obitelj zahtijeva uspostavu cjelovitog pastoralnog djelovanja u svakoj crkvenoj zajednici, a brak i obitelj u njemu trebaju imati središnje mjesto.

1 RH 10.
2 Usp. Pob, 2.
3 FC, 65.

:: Popis kratica

GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png