Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica arrow Obiteljski pastoral u Hrvatskoj arrow Podruèja djelovanja arrow Pastoral brakova u teškoæama i neregularnim situacijama
Pastoral brakova u teškoæama i neregularnim situacijama

Konkretan èovjek – put Crkve

Ispis E-mail
 

Pastoralni djelatnici trebaju osobe s poteškoæama u braku i osobe u neregularnim braèno-obiteljskim situacijama prihvatiti s razumijevanjem i Kristovom ljubavlju te empatijskim pristupom. Nastoje upoznati njihovu stvarnu situaciju tako da mogu razlikovati o kakvoj se poteškoæi ili neregularnosti radi, koji su joj uzroci i posljedice,1 ne da bi se dao konaèni sud, nego da bi se takve osobe osjeæale bolje prihvaæenima, vrednovanima, potvrðenima u svom dostojanstvu i voljenima, te da bi se napokon mogla prosuditi moralna odgovornost u svakom pojedinom sluèaju. Skrb crkvene zajednice ide u dva smjera: s jedne strane nastoji popraviti i izlijeèiti poteškoæe koje se javljaju a, s druge strane, još više nastoji preventivno i odgojno djelovati, da bi se takve situacije izbjegle.

1 Usp. FC, 81.

:: Popis kratica

 

Ljubav je u istini

Ispis E-mail
 

Crkva, dakle, vjerna Kristu, uvijek nastoji s ljubavlju prihvatiti svakog èovjeka tražeæi i spašavajuæi izgubljeno (usp. Lk 19,10). Upravo zato Crkva želi naviještati izvornu istinu, jer samo istina oslobaða (usp. Iv 8,32). Kloneæi se lažne ljubavi i permisivizma, u težnji za spasenjem i slobodom u Kristu, Crkva sa svom odluènošæu naviješta istinu i onda kad je ona zahtjevna. Ta istina obvezuje Crkvu i s obzirom na Krista i s obzirom na èovjeka. Iz svega toga proizlazi obveza prihvaæanja èovjeka na putu prema istini, uvažavajuæi njegovu nedovršenost, objektivne uvjetovanosti i ogranièenja, zakonitost rasta kroz postupnost, te milost Božju koja ga vodi prema punini u Kristu od 'poèetka', po otajstvu stvaranja na sliku Božju (usp. Post 1,26-27).

 

Jasnoæa naèela

Ispis E-mail
 

Da bi pastoralna zauzetost Crkve za obitelji u poteškoæama bila uspješna, njezini pastoralni djelatnici trebaju poštovati jasna crkvena naèela o jednosti i nerazrješivosti ženidbe, jer je ta zakonitost upisana u ljudsku narav (usp. Post 2,24; Mt 19,3-9), te proizlazi iz krsnog i ženidbenog ucjepljenja u otajstvo jedinstva Krista i njegove Crkve (usp. Ef 5,25-33). Iz toga kao slijedeæe temeljno naèelo kršæanske ženidbe proizlazi braèna vjernost.

 

Sve sklopljene ženidbe nisu i valjane

Ispis E-mail

 

Koji puta se može dogoditi da brakovi s poteškoæama zapravo i nisu valjano sklopljeni, tj. da se radi o ništavnim ženidbama. U takvim situacijama potrebno je mirno i toèno razluèivati okolnosti, pogoðene osobe upuæivati na savjet kompetentnim osobama, pomoæi im u proceduri, èuvajuæi se pri tome davanja lažne nade i donošenja prijevremenog mišljenja i prosudbe.

Pri razluèivanju, na osnovu kojeg æe pastoralni djelatnik i nadležne crkvene strukture temeljiti svoju prosudbu o pojedinom sluèaju, svakako treba uzeti u obzir širok raspon posebnih situacija koje obuhvaæaju:

Kršæani u graðanskoj ženidbi

Kršæanska ženidba onih koji su prethodno bili vezani graðanskom ženidbom s drugom osobom

Izvanbraène zajednice života

Rastavljeni i civilno rastavljeni

Rastavljeni i ponovno civilno vjenèani

Razdvojene i izbjeglièke obitelji

Obitelji na radu u inozemstvu

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png