Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Pastoral bračnih drugova i obitelji

(usp. Direktorij, 50. – 56.)Važnost, ciljevi, sadržaj i odgovornost za posliježenidbeni pastoral

Ispis E-mail

(usp. Direktorij, 50.)

 

Velika je važnost posliježenidbenog pastorala budući da su po svojoj naravi bračni drugovi pozvani na trajni rast u sakramentalnoj milosti i, zajedno sa svojom djecom, na razvoj svih dimenzija 'kućne Crkve'. Osnovni cilj posliježenidbenog pastorala jest pomoć bračnim drugovima i obiteljima da rastu u kvaliteti vlastite ljubavi. Nadalje, cilj pastoralnog djelovanja Crkve jest i skrb oko svekolikog napretka bračnog i obiteljskog zajedništva. Osnovni sadržaj obiteljskog pastorala jest pomoć supruzima i obiteljima da razvijaju svijest o tome da su brak i obitelj za njih poseban Božji poziv i posebno Božje poslanje u svijetu i u Crkvi. Zadaća je Crkve skrbiti za svekolik boljitak braka i obitelji. Briga za brak i obitelj, naravno, neće biti samo zadaća biskupa, prezbitera, đakona, redovnika i redovnica, nego i svih članova Crkve, a na osobit način kršćanskih bračnih drugova.

Cijeli tekst...
 

Pastoral mladih brakova i obitelji

Ispis E-mail
 

Osobita briga u pastoralu obitelji treba biti posvećena upravo mladim brakovima i obiteljima "koje su, suočene s novim vrednotama i novim odgovornostima, sve više izložene, pogotovo u prvim godinama braka, možebitnim teškoćama, što proizlaze iz prilagođavanja zajedničkom životu ili iz rađanja djece". Zbog zahtjevnosti i intenziteta procesa kroz koje prolaze mladi supružnici i obitelji, potrebno je da poglavito župna zajednica prihvati takve bračne parove i obitelji, da ih prati te da im pomaže na početku njihova zajedničkog života. Kao prvo potrebno je mlade obitelji pronaći i prihvatiti, što znači da bi u župnoj zajednici trebali postojati posebni sadržaji i oblici rada s mladim obiteljima. U pastoralnim aktivnostima nužno je poštivati posebnost svakoga bračnog para i svake osobe stvarajući osjećaj prihvaćenosti i sigurnosti mladom bračnom paru u kršćanskoj zajednici.

Cijeli tekst...
 

Pastoralna skrb za obitelj u vremenu rađanja i odgoja djece: U službi života

Ispis E-mail

(usp. Direktorij, 52.)

 

U promicanju kulture života Crkva želi podsjetiti supružnike da je njihova bračna zajednica zapravo zajednica ljubavi u kojoj oni - koji više nisu dvoje nego jedno tijelo - trebaju biti otvoreni prema životu. Otvorenost prema životu podrazumijeva odgovorno roditeljstvo u razumijevanju obilježja i naravi same bračne ljubavi koja je ljudska, posvemašnja, vjerna, isključiva i plodna. Pri tome kršćanski supružnici moraju voditi računa o neraskidivoj vezi između dvojakog smisla bračnog čina: smisla sjedinjenja i smisla rađanja, pa ih je potrebno dostatno poučiti da bi se u radosti i ljubavi mogli služiti prirodnom regulacijom plodnosti. Nadasve, supružnici trebaju biti utvrđeni glede neprocjenjive vrijednosti i bogatstva ljudskog života, treba im pomoći kako bi se potrudili od svoje obitelji načiniti svetište života. Crkva želi radosno naviještati da je ljudski život najveći i najčudesniji Božji dar, jer živo vjeruje da je ljudski život, pa i kad je slabašan i mučan, uvijek veličanstven dar Božje dobrote. Crkva se osjeća pozvanom promicati i braniti ljudski život na svaki način i to ljudski život u bilo kojem obliku i stadiju.

Cijeli tekst...
 

Pastoralna skrb za obitelj u vremenu rađanja i odgoja djece: U službi odgoja

Ispis E-mail

Dijete je dar, zato je odgoj poslanje i radost (usp. Direktorij, 53.)

 

Božji dar roditeljstva uključuje i bitnu i nenadomjestivu ulogu roditelja u odgoju vlastite djece. Za roditelje je to bitno, izvorno, neotuđivo i nezamjenjivo pravo. Budući da je obiteljska zajednica prirodno mjesto za odgoj djece, temeljno joj je počelo majčinska i očinska ljubav. Ulog u život i za život najvrjedniji je oblik svekolikog odricanja. Kroz iskustvo samodarivanja u bračnoj zajednici muž i žena bivaju sposobni darovati se i svojoj djeci u samozatajnoj ljubavi. Crkva vrednuje i cijeni ovaj dar ljubavi koju kršćanski supruzi ulažu u vlastitu obitelj naučavajući i promičući prave vrijednosti obiteljskog i bračnog života, a supružnike i obitelji prati i pomaže kroz različite institucije i na različite načine.

Cijeli tekst...
 

Starosni brak

Ispis E-mail

 (usp. Direktorij, 54.)

 

Supruzi starije dobi su u Crkvi i u društvu izvrsni svjedoci bračne vjernosti i plodnosti bračne ljubavi. Stoga su oni dragocjen dar vlastitoj obitelji, ali i crkvenoj zajednici. Iskustvo njihovog kršćanskog bračnog i obiteljskog života može također biti veoma korisno u bračnom i obiteljskom pastoralu. U starosnom braku na osobit način do izražaja dolazi zrela, požrtvovna, nesebična i vjerna ljubav. Svakako da treba upozoravati i djecu na njihove obveze prema starim roditeljima, osobito u slučaju njihove bolesti. Upravo je odnos mladih, ali i cijele kršćanske zajednice prema supruzima u poodmakloj dobi pokazatelj njihove vlastite ljudske i kršćanske zrelosti. U tome se smislu treba očitovati i skrb Crkve tj. župne zajednice.

Cijeli tekst...
 

Udovištvo

Ispis E-mail

 (usp. Direktorij, 55.)

 

Skrb obitelji i Crkve treba usmjeriti prema onim osobama koje u udovištvu proživljavaju poseban križ. Valja razlikovati udovištvo u starijoj životnoj dobi od udovištva u mlađoj životnoj dobi supružnika. Takvim je osobama, s jedne strane, potrebna posebna pažnja, briga i ljubav njihove obitelji i Crkve, a, s druge strane, i njihova obitelj te Crkva mogu se uvelike koristiti njihovim iskustvom i doprinosom u izgradnji zajedništva.

Cijeli tekst...
 

Obitelji u teškoćama

Ispis E-mail

(usp. Direktorij, 56)

  Neke obitelji žive u okolnostima gdje su doista pozvane na poseban način svednevice nositi svoj križ. To su obitelji bez djece, obitelji s djecom s teškoćama u razvoju, obitelji s djecom s poremećajima u ponašanju, obitelji pogođene bolešću nekog od svojih članova i 'krnje' obitelji.

 

Obitelji u teškoćama: Obitelji bez djece

Ispis E-mail
Supruzi koji ne mogu imati djece na osobit način proživljavaju kušnju noseći svednevice ne laki križ bračne neplodnosti. Za njih je također važna pomoć Crkve, jer oni, u pravilu, više potrebuju za duhovnim sadržajima i poticajima. Kršćanska im zajednica treba otvarati vidokrug drugih oblika plodnosti. Ta se plodnost, s jedne strane, očituje u neprestanom nastojanju oko vlastite bračne ljubavi, a s druge se strane ta duhovna plodnost očituje u ljubavi prema svakom čovjeku. Naime, "svaki čin prave ljubavi prema čovjeku svjedoči o duhovnoj plodnosti obitelji i nju usavršava, jer to je poslušnost dubokom unutarnjem dinamizmu ljubavi kao sebedarju drugima".1

U tome su smislu obitelji bez djece pozvane svoju ljubav proširiti izvan rodbinskih odnosa i time svjedočiti otvorenost unutartrojstvene ljubavi koja zahvaća svakoga čovjeka. Rast i dozrijevanje u Božjoj ljubavi može se očitovati u posvojenju djece, u svakovrsnim djelima ljubavi, u sudjelovanju u vjerskom i kršćanskom odgoju mladih, u pomaganju obitelji s teškoćama, itd. Jednom riječju, takve je supruge potrebno poticati na veće zauzimanje za obitelj na društvenom i crkvenom polju.

1 FC, 41.

:: Popis kratica

 

Obitelji u teškoćama: Obitelji s djecom s teškoćama u razvoju

Ispis E-mail
 

U specifičnoj se situaciji nalaze obitelji s djecom ili osobama s posebnim potrebama. U takvim slučajevima moguće je da društvena i crkvena zajednica ne pokažu dovoljno sluha i razumijevanja za potrebe takvih obitelji, ili da se same te obitelji zatvore u sebe nerijetko se međusobno optužujući i narušavajući odnose. Ako igdje, crkvene zajednice u svom redovitom djelovanju mogu i trebaju očitovati svoju diakonalnu dimenziju, onda je to upravo u odnosu prema takvim obiteljima i osobama u svojoj sredini. Crkvena bi zajednica na različitim svojim razinama trebala ustrojiti posebne strukture i angažirati profesionalno i volonterski osobe za skrb o takvim osobama i obiteljima.

Cijeli tekst...
 

Obitelji u teškoćama: Obitelji s djecom s poremećajima u ponašanju

Ispis E-mail
 

Neke obitelji posebno trpe jer imaju djecu s poremećajima u ponašanju. To mogu biti problemi s drogom, s nasilničkim ponašanjem, skitnjom ili posvemašnjem izbjegavanjem odgovornosti. U ovakvim je slučajevima prevencija osobito važna. I društvo (svojim školskim i odgojnim sustavom) i Crkva (svojom pastoralnom zauzetošću) trebaju pomoći djeci i mladima (pa i tamo gdje roditelji zakažu) da rastu u ozračju ljubavi, dobrote, ljudske i kršćanske solidarnosti. Tu su od osobite važnosti školski vjeronauk, župna kateheza, rad sa skupinama mladih u župi, itd. Nadalje, kada se susretne s takvim oblicima ponašanja mladih osoba, Crkva može uvelike pomoći u nadvladavanju spomenutih poteškoća u suradnji s mjerodavnim društvenim tijelima i uz pomoć kršćanskih dragovoljaca u različitim crkvenim i društvenim ustanovama kao što su domovi, bolnice ili 'komune' za takve osobe. Ne treba, naime, zaboraviti da djelovanje Crkve treba biti osobito nazočno ondje gdje su najveće potrebe i gdje se možda drugi rado ne zauzimaju.

 

Obitelji u teškoćama: Obitelji s bolesnim članom

Ispis E-mail
 

Nerijetko nailazimo i na obitelji u kojima je netko od članova pogođen na duže ili kraće vrijeme, izlječivom ili neizlječivom bolešću. Posve je razumljivo da kršćanska zajednica pomaže s jedne strane bolesniku, a s druge strane duhovno odgaja i učvršćuje one koji su opterećeni tom bolešću. Pomoć, a često i solidarnost u povećanim materijalnim potrebama uzrokovanima troškovima liječenja, župna je zajednica pozvana pružati osobito obiteljima koje su pogođene teškom i dugotrajnom bolešću nekoga od svojih članova.

 

Obitelji u teškoćama: 'Krnje' obitelji

Ispis E-mail
 

Posebno bolni mogu biti slučajevi kad je jedan bračni drug ne svojom voljom ostavljen te živi sam ili s djecom. I takve 'krnje' obitelji potrebuju pozornost, skrb i potporu žive kršćanske zajednice.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katoličkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeća, kao i hrastov svijećnjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katoličkoj crkvi povezujući prošlost, sadašnjost i budućnost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png