Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Pastoral braènih drugova i obitelji

(usp. Direktorij, 50. – 56.)Važnost, ciljevi, sadržaj i odgovornost za posliježenidbeni pastoral

Ispis E-mail

(usp. Direktorij, 50.)

 

Velika je važnost posliježenidbenog pastorala buduæi da su po svojoj naravi braèni drugovi pozvani na trajni rast u sakramentalnoj milosti i, zajedno sa svojom djecom, na razvoj svih dimenzija 'kuæne Crkve'. Osnovni cilj posliježenidbenog pastorala jest pomoæ braènim drugovima i obiteljima da rastu u kvaliteti vlastite ljubavi. Nadalje, cilj pastoralnog djelovanja Crkve jest i skrb oko svekolikog napretka braènog i obiteljskog zajedništva. Osnovni sadržaj obiteljskog pastorala jest pomoæ supruzima i obiteljima da razvijaju svijest o tome da su brak i obitelj za njih poseban Božji poziv i posebno Božje poslanje u svijetu i u Crkvi. Zadaæa je Crkve skrbiti za svekolik boljitak braka i obitelji. Briga za brak i obitelj, naravno, neæe biti samo zadaæa biskupa, prezbitera, ðakona, redovnika i redovnica, nego i svih èlanova Crkve, a na osobit naèin kršæanskih braènih drugova.

Cijeli tekst...
 

Pastoral mladih brakova i obitelji

Ispis E-mail
 

Osobita briga u pastoralu obitelji treba biti posveæena upravo mladim brakovima i obiteljima "koje su, suoèene s novim vrednotama i novim odgovornostima, sve više izložene, pogotovo u prvim godinama braka, možebitnim teškoæama, što proizlaze iz prilagoðavanja zajednièkom životu ili iz raðanja djece". Zbog zahtjevnosti i intenziteta procesa kroz koje prolaze mladi supružnici i obitelji, potrebno je da poglavito župna zajednica prihvati takve braène parove i obitelji, da ih prati te da im pomaže na poèetku njihova zajednièkog života. Kao prvo potrebno je mlade obitelji pronaæi i prihvatiti, što znaèi da bi u župnoj zajednici trebali postojati posebni sadržaji i oblici rada s mladim obiteljima. U pastoralnim aktivnostima nužno je poštivati posebnost svakoga braènog para i svake osobe stvarajuæi osjeæaj prihvaæenosti i sigurnosti mladom braènom paru u kršæanskoj zajednici.

Cijeli tekst...
 

Pastoralna skrb za obitelj u vremenu raðanja i odgoja djece: U službi života

Ispis E-mail

(usp. Direktorij, 52.)

 

U promicanju kulture života Crkva želi podsjetiti supružnike da je njihova braèna zajednica zapravo zajednica ljubavi u kojoj oni - koji više nisu dvoje nego jedno tijelo - trebaju biti otvoreni prema životu. Otvorenost prema životu podrazumijeva odgovorno roditeljstvo u razumijevanju obilježja i naravi same braène ljubavi koja je ljudska, posvemašnja, vjerna, iskljuèiva i plodna. Pri tome kršæanski supružnici moraju voditi raèuna o neraskidivoj vezi izmeðu dvojakog smisla braènog èina: smisla sjedinjenja i smisla raðanja, pa ih je potrebno dostatno pouèiti da bi se u radosti i ljubavi mogli služiti prirodnom regulacijom plodnosti. Nadasve, supružnici trebaju biti utvrðeni glede neprocjenjive vrijednosti i bogatstva ljudskog života, treba im pomoæi kako bi se potrudili od svoje obitelji naèiniti svetište života. Crkva želi radosno naviještati da je ljudski život najveæi i najèudesniji Božji dar, jer živo vjeruje da je ljudski život, pa i kad je slabašan i muèan, uvijek velièanstven dar Božje dobrote. Crkva se osjeæa pozvanom promicati i braniti ljudski život na svaki naèin i to ljudski život u bilo kojem obliku i stadiju.

Cijeli tekst...
 

Pastoralna skrb za obitelj u vremenu raðanja i odgoja djece: U službi odgoja

Ispis E-mail

Dijete je dar, zato je odgoj poslanje i radost (usp. Direktorij, 53.)

 

Božji dar roditeljstva ukljuèuje i bitnu i nenadomjestivu ulogu roditelja u odgoju vlastite djece. Za roditelje je to bitno, izvorno, neotuðivo i nezamjenjivo pravo. Buduæi da je obiteljska zajednica prirodno mjesto za odgoj djece, temeljno joj je poèelo majèinska i oèinska ljubav. Ulog u život i za život najvrjedniji je oblik svekolikog odricanja. Kroz iskustvo samodarivanja u braènoj zajednici muž i žena bivaju sposobni darovati se i svojoj djeci u samozatajnoj ljubavi. Crkva vrednuje i cijeni ovaj dar ljubavi koju kršæanski supruzi ulažu u vlastitu obitelj nauèavajuæi i promièuæi prave vrijednosti obiteljskog i braènog života, a supružnike i obitelji prati i pomaže kroz razlièite institucije i na razlièite naèine.

Cijeli tekst...
 

Starosni brak

Ispis E-mail

 (usp. Direktorij, 54.)

 

Supruzi starije dobi su u Crkvi i u društvu izvrsni svjedoci braène vjernosti i plodnosti braène ljubavi. Stoga su oni dragocjen dar vlastitoj obitelji, ali i crkvenoj zajednici. Iskustvo njihovog kršæanskog braènog i obiteljskog života može takoðer biti veoma korisno u braènom i obiteljskom pastoralu. U starosnom braku na osobit naèin do izražaja dolazi zrela, požrtvovna, nesebièna i vjerna ljubav. Svakako da treba upozoravati i djecu na njihove obveze prema starim roditeljima, osobito u sluèaju njihove bolesti. Upravo je odnos mladih, ali i cijele kršæanske zajednice prema supruzima u poodmakloj dobi pokazatelj njihove vlastite ljudske i kršæanske zrelosti. U tome se smislu treba oèitovati i skrb Crkve tj. župne zajednice.

Cijeli tekst...
 

Udovištvo

Ispis E-mail

 (usp. Direktorij, 55.)

 

Skrb obitelji i Crkve treba usmjeriti prema onim osobama koje u udovištvu proživljavaju poseban križ. Valja razlikovati udovištvo u starijoj životnoj dobi od udovištva u mlaðoj životnoj dobi supružnika. Takvim je osobama, s jedne strane, potrebna posebna pažnja, briga i ljubav njihove obitelji i Crkve, a, s druge strane, i njihova obitelj te Crkva mogu se uvelike koristiti njihovim iskustvom i doprinosom u izgradnji zajedništva.

Cijeli tekst...
 

Obitelji u teškoæama

Ispis E-mail

(usp. Direktorij, 56)

  Neke obitelji žive u okolnostima gdje su doista pozvane na poseban naèin svednevice nositi svoj križ. To su obitelji bez djece, obitelji s djecom s teškoæama u razvoju, obitelji s djecom s poremeæajima u ponašanju, obitelji pogoðene bolešæu nekog od svojih èlanova i 'krnje' obitelji.

 

Obitelji u teškoæama: Obitelji bez djece

Ispis E-mail
Supruzi koji ne mogu imati djece na osobit naèin proživljavaju kušnju noseæi svednevice ne laki križ braène neplodnosti. Za njih je takoðer važna pomoæ Crkve, jer oni, u pravilu, više potrebuju za duhovnim sadržajima i poticajima. Kršæanska im zajednica treba otvarati vidokrug drugih oblika plodnosti. Ta se plodnost, s jedne strane, oèituje u neprestanom nastojanju oko vlastite braène ljubavi, a s druge se strane ta duhovna plodnost oèituje u ljubavi prema svakom èovjeku. Naime, "svaki èin prave ljubavi prema èovjeku svjedoèi o duhovnoj plodnosti obitelji i nju usavršava, jer to je poslušnost dubokom unutarnjem dinamizmu ljubavi kao sebedarju drugima".1

U tome su smislu obitelji bez djece pozvane svoju ljubav proširiti izvan rodbinskih odnosa i time svjedoèiti otvorenost unutartrojstvene ljubavi koja zahvaæa svakoga èovjeka. Rast i dozrijevanje u Božjoj ljubavi može se oèitovati u posvojenju djece, u svakovrsnim djelima ljubavi, u sudjelovanju u vjerskom i kršæanskom odgoju mladih, u pomaganju obitelji s teškoæama, itd. Jednom rijeèju, takve je supruge potrebno poticati na veæe zauzimanje za obitelj na društvenom i crkvenom polju.

1 FC, 41.

:: Popis kratica

 

Obitelji u teškoæama: Obitelji s djecom s teškoæama u razvoju

Ispis E-mail
 

U specifiènoj se situaciji nalaze obitelji s djecom ili osobama s posebnim potrebama. U takvim sluèajevima moguæe je da društvena i crkvena zajednica ne pokažu dovoljno sluha i razumijevanja za potrebe takvih obitelji, ili da se same te obitelji zatvore u sebe nerijetko se meðusobno optužujuæi i narušavajuæi odnose. Ako igdje, crkvene zajednice u svom redovitom djelovanju mogu i trebaju oèitovati svoju diakonalnu dimenziju, onda je to upravo u odnosu prema takvim obiteljima i osobama u svojoj sredini. Crkvena bi zajednica na razlièitim svojim razinama trebala ustrojiti posebne strukture i angažirati profesionalno i volonterski osobe za skrb o takvim osobama i obiteljima.

Cijeli tekst...
 

Obitelji u teškoæama: Obitelji s djecom s poremeæajima u ponašanju

Ispis E-mail
 

Neke obitelji posebno trpe jer imaju djecu s poremeæajima u ponašanju. To mogu biti problemi s drogom, s nasilnièkim ponašanjem, skitnjom ili posvemašnjem izbjegavanjem odgovornosti. U ovakvim je sluèajevima prevencija osobito važna. I društvo (svojim školskim i odgojnim sustavom) i Crkva (svojom pastoralnom zauzetošæu) trebaju pomoæi djeci i mladima (pa i tamo gdje roditelji zakažu) da rastu u ozraèju ljubavi, dobrote, ljudske i kršæanske solidarnosti. Tu su od osobite važnosti školski vjeronauk, župna kateheza, rad sa skupinama mladih u župi, itd. Nadalje, kada se susretne s takvim oblicima ponašanja mladih osoba, Crkva može uvelike pomoæi u nadvladavanju spomenutih poteškoæa u suradnji s mjerodavnim društvenim tijelima i uz pomoæ kršæanskih dragovoljaca u razlièitim crkvenim i društvenim ustanovama kao što su domovi, bolnice ili 'komune' za takve osobe. Ne treba, naime, zaboraviti da djelovanje Crkve treba biti osobito nazoèno ondje gdje su najveæe potrebe i gdje se možda drugi rado ne zauzimaju.

 

Obitelji u teškoæama: Obitelji s bolesnim èlanom

Ispis E-mail
 

Nerijetko nailazimo i na obitelji u kojima je netko od èlanova pogoðen na duže ili kraæe vrijeme, izljeèivom ili neizljeèivom bolešæu. Posve je razumljivo da kršæanska zajednica pomaže s jedne strane bolesniku, a s druge strane duhovno odgaja i uèvršæuje one koji su optereæeni tom bolešæu. Pomoæ, a èesto i solidarnost u poveæanim materijalnim potrebama uzrokovanima troškovima lijeèenja, župna je zajednica pozvana pružati osobito obiteljima koje su pogoðene teškom i dugotrajnom bolešæu nekoga od svojih èlanova.

 

Obitelji u teškoæama: 'Krnje' obitelji

Ispis E-mail
 

Posebno bolni mogu biti sluèajevi kad je jedan braèni drug ne svojom voljom ostavljen te živi sam ili s djecom. I takve 'krnje' obitelji potrebuju pozornost, skrb i potporu žive kršæanske zajednice.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png